Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Religionsvetenskap GR (A), Den blå guden: Religion och kultur i Indien, 7,5 hp

Religious Studies (BA), The Blue God: Religion and Culture in India, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RK022G
Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Den blå guden: Religion och kultur i Indien
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2015-01-28
Senast ändrad: 2019-03-07
Giltig fr.o.m: 2019-04-30

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om religiös ikonografi inom hinduismen, främst gudaavbildningar. Vidare syftar kursen att ge grundläggande kunskap om de intellektuella traditioner som präglat hinduismen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
-visa kännedom om grundläggande aspekter av hinduismen
-ha förståelse för hinduismens mångfald
-identifiera grundläggande ikonografiska uttryck
-identifiera grundläggande intellektuella ståndpunkter

Innehåll

Kursen är ett grundläggande, översiktligt, studium av indiens kulturella religiösa uttryck. Fokus ligger på ikonografiska och textmässiga uttryck, dvs Hinduismens intellektuella och visuella aspekter.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Seminarier och föreläsningar online.
Inspelade föreläsningar.
Webbresurser.

Examination

Skriftlig examination och dugga.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen ska grundas på samma kurslitteratur. Studerande som underkänts minst två gånger på kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns särskilda skäl mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Doniger, Wendy
Titel: On Hinduism
Upplaga: 2013 eller senare
Kommentar: Webbresurs via primo, läses i urval

Författare/red: Eck, Diana
Titel: Darsán: Det gudomliga skådandet, en introduktion till hinduisk ikonografi
Upplaga: 2003
Förlag: Nya Doxa