Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Kursplan för Engelska GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

English BA (A), Upper Secondary Level Teacher Education, 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN015G
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2011-05-27
 • Senast ändrad: 2019-03-01
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-11

Syfte

Den studerande skall utveckla sin förmåga att använda engelska muntligt och skriftligt samt förstå, tolka och diskutera engelskspråkiga kulturuttryck och litteratur. Under den första terminens studier inhämtar studenten grundläggande ämnesdidaktisk kunskap och lär sig att utvärdera andras arbete.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall den studerande kunna:
- redovisa kunskap om och förståelse av enskilda engelskspråkiga litterära verk i deras kulturella och språkliga kontexter samt förmåga att med relevanta begrepp läsa, förstå, tolka och analysera dessa verk
- skriva en välstrukturerad analys av ett litterärt verk i uppsatsform
- visa kunskap om och förståelse av engelsk grammatik som ett språksystem
samt använda denna kunskap för att utveckla sitt språk både muntligt och
skriftligt
-förstå och producera ändamålsenlig talad och skriven engelska på olika
stilnivåer
- samarbeta med andra studenter för att utveckla, förbättra sin egen och andra studenters muntliga och skriftliga språkfärdighet i engelska
- söka, finna och välja information och använda språkverktyg
- bidra konstruktivt till studierna, individuellt och i grupp, samt i samråd med sina lärare och andra student
- bidra konstruktivt till studierna, individuellt och i grupp, samt planera sin
studietid på kort och lång sikt
- kunna beskriva och förklara grundläggande termer och begrepp i litteratur-
och kulturanalys
- genomföra ett språkligt skriftligt projekt med ämnesdidaktiskt innehåll
- visa förmåga att genomgående inom utbildningen använda informations-
och kommunikationsteknik.
- analysera sin egen inlärning och språkliga förmåga samt därigenom
öka sin lyhördhet för andras inlärning av engelska

Innehåll

Kursen omfattar fyra delmoment:
1. Engelsk grammatik, 7,5 hp
2. Studier i engelskspråkiga länders kulturer, 7,5 hp
3. Språkfärdighet, 7,5 hp
4. Studier i engelskspråkiga länders litteraturer 7,5 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet samt OB 6 c: En B, Sh A

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

All undervisning bedrivs i seminarieform.

Examination

M100: Engelsk grammatik, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M200: Studier i engelskspråkiga länders kulturer, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M300: Språkfärdighet, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M400: Studier i engelskspråkiga länders litteratur, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1. Engelsk grammatik, 7,5 hp
2. Studier i engelskspråkiga länders kulturer, 7,5 hp
3. Språkfärdighet, 7,5 hp
4. Studier i engelskspråkiga länders litteraturer 7,5 hp

1. Engelsk grammatik (Grammar), 7,5 hp
Kunskapsredovisning sker dels i form av skriftlig produktion som bedöms
under kursens gång, och dels i form av kunskapsövningar och avslutande skriftliga prov.

2. Studier i engelskspråkiga länders kulturer (The Study of Cultures in English-speaking Countries) 7,5 hp
Kunskapsredovisning sker dels i form av diskussioner, analysbetonade tolkningar och redovisningar.

3. Språkfärdighet (Writing and Speaking in English), 7,5 hp
Kunskapsredovisning sker dels i form av varierande muntliga och skriftliga övningar, dels i form av muntliga redovisningar med presentationsteknik.

4. Studier i engelskspråkiga länders litteraturer (The Study of Literatures in English-speaking Countries), 7,5 hp
Kunskapsredovisning sker dels i form av muntlig och skriftlig produktion, som bedöms under kursens gång, dels i form diskussioner, analyser och en avslutande uppsats.


Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att begära att en annan examinator utses om inte särskilda skäl talar mot det. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Estling Vannestål, Maria
 • Titel: University Grammar of English with a Swedish Perspective
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2015, 2a upplaga
 • Kommentar: 586 sidor
Moment 2
 • Författare/red: Doctorow, E.L
 • Titel: Ragtime
 • Förlag: Penguin Classics
 • Upplaga: 2006
 • Kommentar: 288 sidor Eller annan upplaga
 • Författare/red: Duncan, Russell och Joseph Goddard
 • Titel: Contemporary United State
 • Förlag: Palgrave, Macmillan (Redgrove Press)
 • Upplaga: 2018, 5e upplaga
 • Webbadress: 230 sidor (eller senaste upplaga)
 • Kommentar: 280 sidor
 • Författare/red: McCormick, John
 • Titel: Contemporary Britain
 • Förlag: Palgrave, Macmillan (Redgrove Press)
 • Upplaga: 2018: 4e upplaga
 • Kommentar: 280 sidor
Moment 3
 • Titel: Ingen obligatorisk litteratur / no obligatory literature
Moment 4
 • Författare/red: Cisneros, Sandra
 • Titel: The House on Mango Street
 • Förlag: Bloomsbury Publishing
 • Upplaga: 1991
 • Kommentar: 128 sidor Eller annan upplaga
 • Författare/red: Lahiri, Jhumpa
 • Titel: The Namesake
 • Förlag: HarperPerennial
 • Upplaga: 2004
 • Kommentar: 304 sidor Eller annan upplaga
 • Författare/red: MacLaverty, Bernard
 • Titel: Cal
 • Förlag: Random House, UK
 • Upplaga: 1998
 • Kommentar: 176 sidor Eller annan upplaga
Stenciler med uttalsövningar, grammatikövningar och andra texter (ett urval av poesi och noveller), tillhandahålls av institutionen.

Skolverket, aktuell läroplan samt kursplan för engelska (gy)