Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Grafisk design GR (A), Praktik i Design Thinking, 7,5 hp

Graphic Design BA (A), Internship for Design Thinking, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: GD065G
Ämne huvudområde: Grafisk design
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Praktik i Design Thinking
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Design 100%
Ansvarig avdelning: Design
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2019-01-23
Fastställd: 2019-02-08
Senast ändrad: 2019-02-08
Giltig fr.o.m: 2019-06-10

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska tillgodogöra sig grundläggande teoretiska kunskaper i Design Thinking.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- förklara Design Thinking som problemlösningsmetodik
- reflektera över Design Thinking som analys- och idégenereringsmetod i ett praktiskt projekt
- dokumentera ett Design Thinking-projekt i text och bild

Innehåll

- Teoretisk introduktion i Design Thinking med tyngdpunkt på analys- och idéfasen.
- Introduktion till Design Thinking som praktiskt verktyg för analys, problemidentifiering och problemlösning i ett praktikprojekt på en arbetsplats.
- Grundläggande reflektion i en Design Thinking-process med fokus på analys- och idéfasen.

Behörighet

Behörig till kursen är student på civilingenjörsutbildning alternativt masterutbildning i naturvetenskap eller teknik.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, praktisk reflektion och rapportskrivande i ett ”Higher ambition internship-projekt” på en arbetsplats, genomgångar och inlämningsuppgift.

Examination

6 hp Rapport med muntlig presentation
Betyg: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1 hp närvaro på föreläsningar
Betyg: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0,5 hp deltagande i genomgångar
Betyg: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier

Om inget annat anges ska allt skriftligt inlämnat material använda källhanteringssystemet APA-Style.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.