Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling, 6 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling, 6 hp

Industrial Engineering and Management Ba (A), Introduction to Project Based Product Development, 6 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IG028G
 • Ämne huvudområde: Industriell organisation och ekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till projektbaserad produktutveckling
 • Högskolepoäng: 6
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2011-04-01
 • Fastställd: 2011-06-29
 • Senast ändrad: 2019-02-13
 • Giltig fr.o.m: 2019-02-05

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska få kunskaper om produktutvecklingsprocessen och öva sin förmåga i att arbeta i grupp och i projektform. Kursen syftar även till att ge studenten träning i muntlig och skriftlig presentationsteknik samt introduktion till yrkesrollen.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska du kunna:
- förklara och exemplifiera grundläggande begrepp inom projektarbete, kvalitetsstyrning, agil produktutveckling och designprocessen,
- agera i din framtida yrkesroll i utvecklingsprojekt med designmetodik och samverka med personer med andra yrkesroller,
- identifiera behov och problem, inkluderande hållbarhetsbegreppet, föreslå produkter och tjänster som lösning på dessa, samt implementera och testa enkla prototyper,
- presentera ett projekt muntligt och skriftligt.
- Granska disposition, språkriktighet, användning av tabeller, diagram och källhänvisning i egna och andras texter.

Innehåll

Introduktion till verktyg för prototyputveckling, projektstyrningsmetoder, kvalitetsteknik samt design och innovation för hållbar utveckling.

Behörighet

Fysik GR (A), Ingenjörsmetodik, 6 hp och
Kemi GR (A), Hållbar utveckling för ingenjörer, 3 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, projektmöten och handledning. Omfattande självstudier och grupparbete ingår också.

Examination

I101: Skriftliga inlämningsuppgifter, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P101: Projekt med prototyp, skriftlig och muntlig redovisning, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2.0 hp I101: Skriftliga inlämningsuppgifter
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.0 hp, P101: Projekt, med prototyp, skriftlig och muntlig redovisning i grupp
Betyg: Godkänd eller Underkänd

Slutbetyget baseras på en sammanvägd bedömning av de ingående momenten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs inte ingå i samma examen som IG017G, DT135G, DT122G, IU088G, IU063G, ET076G eller ET067G.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Karlsson, O
 • Titel: Svenska skrivregler
 • Förlag: Språkrådet
 • Författare/red: Å. Wikberg Nilsson, Å. Ericson, P. Törlind
 • Titel: Design: Process och metod
 • Förlag: Studentlitteratur
Utdelat material kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2021-12-07