Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i åk 1-6, 7,5 hp

The Global Classroom - Introduction to Swedish as a Second Language, for Teachers in Primary School, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV023U
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i åk 1-6
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: GXX - Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2017-05-05
Senast ändrad: 2019-02-14
Giltig fr.o.m: 2019-09-03

Syfte

Utbildningen syftar till att ge lärare som undervisar i olika ämnen i skolan en introduktion till svenska som andraspråk och få till stånd en ökad medvetenhet om utbildningens roll i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer.

Lärandemål

Deltagare ska efter fullgjord kurs kunna:
- visa insikter i och kunna diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer,
- få syn på hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande,
- diskutera undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv på lärande.

Innehåll

Kursen fokuserar frågor som på olika sätt rör nyanlända elevers lärande, bland annat andraspråksinlärning och andraspråksutveckling, sociala och psykologiska faktorers påverkan på skolframgång, attityder och förhållningssätt, kartläggning av nyanlända elevers kunskaper, samarbete mellan olika yrkeskategorier i skolan, didaktiska överväganden i ett mångkulturellt och mångspråkigt klassrum samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

Behörighet

Intyg/godkännande från huvudman.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Under utbildningen träffas deltagarna fyra heldagar på campus. Under dessa dagar varvas föreläsningar med diskussioner i mindre grupper och redovisningar av utförda uppgifter. Alla undervisning är obligatorisk.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång genom skriftlig och muntlig redovisning av utförda uppgifter. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Gibbons, Pauline
Titel: Stärk språket. Stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Hallgren & Fallgren

Författare/red: Hylland Eriksen, Thomas
Titel: Etnicitet och nationalism.
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Nya Doxa
Kommentar: Läses enligt anvisningar.

Författare/red: Håkansson, Gisela
Titel: Tvåspråkighet hos barn i Sverige,
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Johansson, Britt & Sandell Ring, Anniqa
Titel: Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Hallgren & Fallgren
Kommentar: Läses enligt anvisningar.

Författare/red: Kästen-Ebeling, Gilda & Otterup, Tore
Titel: En bra början - mottagande och introduktion av nyanlända elever.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Lahdenperä, Pirjo & Lorentz, Hans
Titel: Möten i mångfaldens skola. Interkulturella arbetsformer och nya utmaningar.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva (red.)
Titel: Skolans möte med nyanlända
Upplaga: Seanste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Lorentz, Hans & Bergstedt, Bosse (red.)
Titel: Interkulturella perspektiv. Pedagogik i månhkulturella lärandemiljöer.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Musk, Nigel & Wedin, Åsa
Titel: Flerspråkighet identitet och lärande
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Skolverket
Titel: Få syn på språket: ett kommentarmaterial om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen.
Kommentar: Finns på nätet.

Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till kursstart.

Övrig information

Utbildningen är en uppdragsutbildning och inte allmänt sökbar.

Urval sker genom lottning.