Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Miljövetenskap AV, Metodik ur systemperspektiv, 7,5 hp

Environmental Science MA, Methodology from a Systems Perspective, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MX003A
Ämne huvudområde: Miljövetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Metodik ur systemperspektiv
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekoteknik och hållbart byggande
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-14
Fastställd: 2007-08-13
Senast ändrad: 2019-05-09
Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Den studerande skall förvärva kunskaper om ett antal centrala metodverktyg inom ekoteknik och miljövetenskap.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- redogöra för metodernas begreppsapparat.
- redogöra för det som karaktäriserar de olika metoderna.
- redogöra för metodernas användbarhet, begränsningar och tillämpningsområden.
- tillämpa LCA-metoden.

Innehåll

Kursen omfattar vetenskapliga metoder tillämpliga inom områdena ekoteknik och miljövetenskap. Metoder som behandlas är bl a energisystemanalys, livscykelanalys och ekologiska fotavtryck.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen eller motsvarande, med minst 30 hp miljövetenskap/miljöteknik.
Engelska kurs B, alternativt dokumenterade resultat från något av följande internationella engelsktest:
- TOEFL pappersbaserat test med totalt resultat 575 samt betygskrav 4.5 på delprov Written
- TOEFL internetbaserat test med lägst betygsnotering 20 på delprov Written test (TWE) samt ett totalt resultat på 90
- IELTS test med minst 6,5 poäng och inget moment under 5,5 poäng.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier och olika former av övningar. Datortillämpningar kan förekomma.

Examination

Skriftlig tentamen (5,0hp)
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är godkänt, Fx och F är underkänt

Skriftliga inlämningsuppgifter (2,5hp)
Betyg: Godkänd (G) eller Underkänd (U)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Compendium in environmental systems methodology

Författare/red: Baumann, Henrikke and Tillman, Anne-Marie
Titel: The Hitch Hiker's Guide to LCA
Upplaga: 2004
Förlag: Studentlitteratur, Lund

Författare/red: Grönlund, Erik and Longueville, Anna (eds.)
Titel: Society's steering systems - a Friend book to Inga Carlman
Upplaga: 2016
Förlag: Dept. of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering, Mid Sweden University, Östersund
Kommentar: ISBN 978-91-88025-97-5

Författare/red: Wrisberg, Nicoline and Udo de Haes, Helias A. (eds.)
Titel: Analytical Tools for Environmental Design and Management in a Systems Perspective
Upplaga: 2002
Förlag: Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands
Kommentar: Or equivalet: "The CHAINET report" provided by the institution

Selected articles - available at course start.

Övrig information

Kursen ges på engelska.