Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Miljövetenskap AV, Metodik ur systemperspektiv, 7,5 hp

Environmental Science MA, Methodology from a Systems Perspective, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MX003A
 • Ämne huvudområde: Miljövetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Metodik ur systemperspektiv
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekoteknik och hållbart byggande
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-14
 • Fastställd: 2007-08-13
 • Senast ändrad: 2019-05-09
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Den studerande skall förvärva kunskaper om ett antal centrala metodverktyg inom ekoteknik och miljövetenskap.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- redogöra för metodernas begreppsapparat.
- redogöra för det som karaktäriserar de olika metoderna.
- redogöra för metodernas användbarhet, begränsningar och tillämpningsområden.
- tillämpa LCA-metoden.

Innehåll

Kursen omfattar vetenskapliga metoder tillämpliga inom områdena ekoteknik och miljövetenskap. Metoder som behandlas är bl a energisystemanalys, livscykelanalys och ekologiska fotavtryck.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen eller motsvarande, med minst 30 hp miljövetenskap/miljöteknik.
Engelska kurs B, alternativt dokumenterade resultat från något av följande internationella engelsktest:
- TOEFL pappersbaserat test med totalt resultat 575 samt betygskrav 4.5 på delprov Written
- TOEFL internetbaserat test med lägst betygsnotering 20 på delprov Written test (TWE) samt ett totalt resultat på 90
- IELTS test med minst 6,5 poäng och inget moment under 5,5 poäng.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier och olika former av övningar. Datortillämpningar kan förekomma.

Examination

1000: Tentamen, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

I100: Inämningsuppgifter, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Skriftlig tentamen (5,0hp)
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är godkänt, Fx och F är underkänt

Skriftliga inlämningsuppgifter (2,5hp)
Betyg: Godkänd (G) eller Underkänd (U)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ges på engelska.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Compendium in environmental systems methodology
 • Författare/red: Baumann, Henrikke and Tillman, Anne-Marie
 • Titel: The Hitch Hiker's Guide to LCA
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2004
 • Författare/red: Grönlund, Erik and Longueville, Anna (eds.)
 • Titel: Society's steering systems - a Friend book to Inga Carlman
 • Förlag: Dept. of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering, Mid Sweden University, Östersund
 • Upplaga: 2016
 • Kommentar: ISBN 978-91-88025-97-5
 • Författare/red: Wrisberg, Nicoline and Udo de Haes, Helias A. (eds.)
 • Titel: Analytical Tools for Environmental Design and Management in a Systems Perspective
 • Förlag: Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands
 • Upplaga: 2002
 • Kommentar: Or equivalet: "The CHAINET report" provided by the institution
Selected articles - available at course start.