Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Nationalekonomi GR (A), 30 hp

Economics BA (A), 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: NA001G
 • Ämne huvudområde: Nationalekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2007-03-30
 • Senast ändrad: 2019-02-26
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i ekonomisk teori på aktuella problemområden, att ge kännedom om och förmåga till kritisk analys av ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse:

Efter att framgångsrikt ha genomgått kursen ska studenter
• Ha förståelse för nationalekonomiska problemställningar och ämnets vetenskapliga grund.
• kunna urskilja värderingar från de mer renodlade resultat från den modellanalys som ofta förekommer inom ämnet nationalekonomi.

Färdighet och förmåga:
Efter att framgångsrikt genomgått kursen ska studenten kunna
• analysera nationalekonomiska frågeställningar med utgångspunkt i nationalekonomisk teori och metod
• presentera dessa i ett sammanhang där även den ekonomisk-politiska bakgrunden beaktas.
• söka, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kunna kritiskt diskutera ekonomiska företeelser, frågeställningar och situationer.
• göra bedömningar av olika ekonomiska alternativ och i detta beakta relevanta vetenskapliga, demokratiska och etiska aspekter.

På GR A-nivå byggs utbildningen upp på i två block, mikro- och makroekonomi teori. Den första kursen i blocket är ett teoretiskt moment, och den andra kursen i blocket är tillämpade kursmoment, där kunskaperna från teorikursen tillämpas på olika ekonomiska frågeställningar.

Innehåll

Kursen innehåller följande delmoment:

1. Mikroekonomisk teori, 7,5 hp

Delmomentet inleds med en orientering om fundamentala begrepp och metoder i nationalekonomin. Utbud och efterfrågan på en marknad under perfekt konkurrens introduceras som ett redskap för att analysera hur resurser fördelas för att maximera behovstillfredsställelse med de begränsade resurserna. Därefter ges en presentation av den teoretiska grunden till utbudet och efterfrågan utifrån teorierna för producent- respektive konsumentbeteende. Till sist studeras hur ofullständig konkurrens och andra typer av marknadsmisslyckanden leder till att resurserna inte fördelas samhällsekonomiskt optimalt.

Efter att ha genomgått delmomentet ska studenten
• förstå ämnets teoretiska utgångspunkt och känna till grundläggande ekonomiska begrepp.
• kunna analysera hur priser bildas och utvecklas i samspel mellan aktörer under olika marknadsformer
• känna till bakgrunden till utbud och efterfrågan i teorier för konsumenternas och producenternas beteende.
• kunna analysera och utvärdera olika typer av marknadsmisslyckanden i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Efter att ha genomgått kursen ska studenten kunna
• Använda den ekonomiska modellen för utbud och efterfrågan och använda modellen för att
o Utvärdera effekterna av externa händelser och ingrepp på marknaden
o Utvärdera marknadsstrukturer ur ett samhällsekonomiskt perspektiv
o Utvärdera marknadsmisslyckanden ur ett samhällsekonomiskt perspektiv
• Redogöra för hur hushållens efterfrågan och företagens utbud av varor grundas i fundamentala axiom i konsumtions- och produktionsteori


2. Internationell ekonomi, 7,5 hp
Kursen inleds med teorier för internationella handelsmönster och handelsrelationer och de samhällsekonomiska vinsterna med handel. Därefter diskuteras sambandet mellan ekonomisk tillväxt och globalisering och betydelsen. I samband med detta diskuteras även utformningen av internationell handelspolitik.
Därefter studeras valutamarknaden och internationella kapitalrörelser på kort och lång sikt. På kort sikt studeras valutakurser som ett placeringsobjekt på den internationella kapitalmarknaden (tillgångsansatsen). På lång sikt studeras betydelsen av den relativa köpkraften för växelkursens utveckling (monetära ansatsen).

Efter att ha genomgått delmomentet ska studenten
• Förstå teorin om komparativa fördelar och hur detta kan användas för att förklara internationella handelsmönster
• Förstå mål och målkonflikter i internationell handelspolitik.
• Förstå hur valutakurser bildas och faktorer som påverkar valutakursens utveckling

Efter att ha genomgått delmomentet ska studenten kunna
• Analysera handelsmönster utifrån information om faktortillgångar
• Analysera de samhällsekonomiska effekterna av olika typer av handelshinder och jämföra och värdera olika typer av handelshinder ur ett samhällsekonomiskt perspektiv
• Använda modeller för valutamarknaden för att analysera växelkursförändringar på kort och lång sikt.


3. Makroekonomisk teori, 7,5 hp
Delmomentet ger en orientering om makroekonomiska teorier mot bakgrund av svenska förhållanden. Delkursen inleds med definition av centrala makroekonomiska begrepp och vad som skiljer det mikro- från det makroekonomiska perspektivet. BNP och försörjningsbalansen fungerar som utgångspunkt för en beskrivning av den ekonomiska strukturen. Därefter presenteras en modell för bestämning av nationalproduktens storlek. Med hjälp av modellen analyseras hur ekonomin påverkas av ekonomiska chocker och hur statsmakten på kort sikt kan påverka den nominella nationalprodukten med finans- och penningpolitik. I detta sammanhang behandlas möjligheterna och begränsningarna för statsmakten att åstadkomma och vidmakthålla samhällsekonomisk balans.

Efter att ha genomgått delmomentet ska studenten
• Känna till grundläggande ekonomiska begrepp och problemställningar inom makroekonomi, som nationalinkomst, arbetslöshet, inflation och konjunkturer
• Förstå vad pengar är, och hur penningmängden bestäms och hur pengar påverkar varumarknaden och därmed nationalprodukten.
• Förstå hur konjunkturer uppkommer och hur beslutsfattarna kan påverka konjunkturen med finans- och penningpolitik

Efter att ha genomgått kursen ska studenten kunna
• Använda IS-LM-modellen för samtidig jämvikt på varu- och penningmarknaden för att analysera
o hur ekonomiska chocker påverkar makroekonomiska storheter på kort sikt
o hur beslutsfattarna kan påverka den makroekonomiska utvecklingen på kort sikt.
• Använda en modell för aggregerat utbud och efterfrågan för att analysera
o utvecklingen av makroekonomiska storheter på medellång sikt och vägen tillbaka till samhällsekonomisk balans efter en makroekonomisk störning
o hur beslutsfattarna kan påverka den makroekonomiska utvecklingen och vägen tillbaka till samhällsekonomisk balans på medellång sikt

4. Ekonomisk politik i en öppen ekonomi, 7,5 hp
Delkursen ger en fördjupad behandling av målkonflikter i den ekonomiska politiken och statsmaktens möjligheter att uppnå de ekonomiska politiska målen. Delkursen inleds med en översikt av svensk ekonomisk tillväxt och svensk ekonomisk politik. Därefter presenteras en modell för ekonomisk tillväxt på lång sikt. Samtidigt diskuteras även olika makroekonomiska teorier och teoribildningar. Därefter behandlas statsmaktens möjligheter att bedriva ekonomisk stabiliseringspolitik, och betydelsen av institutioner, politikmisslyckanden och internationella beroende som påverkar möjligheterna att driva och utformningen av den ekonomiska politiken.

Efter att ha genomgått delmomentet ska studenten
• Ha förståelse för faktorer som avgör den ekonomiska utvecklingen på lång sikt
• Ha en översiktlig bild av den svenska ekonomiska och ekonomisk-politiska utvecklingen
• Förstå makroekonomins utveckling som vetenskapligt fält, och sambandet mellan teoriutveckling och makroekonomiska förhållanden
• Ha en bild av möjligheter och begränsningar i utrymmet för statsmakten att bedriva ekonomisk politik

Efter att ha genomgått delmomentet ska studenten kunna
• Redogöra för modeller över ekonomisk tillväxt på lång sikt
• Jämföra och utvärdera policyalternativ utifrån givna förutsättningar och ekonomisk-politiska mål

Delmomenten kan av praktiska skäl komma att ges i annan ordning vid något kurstillfälle, vilket då framgår av aktuell kursöversikt.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen för campuskurser ges i form av föreläsningar, seminarieuppgifter, seminarietillfällen genomförande av skriftliga uppgifter i anslutning av seminarier samt grupparbeten.
För distanskurser anordnas en frivillig sammankomst i anslutning till kursstart. Därefter genomförs kursen i en webbaserad studiemiljö vilket betyder att tillgång till dator med internetuppkoppling är ett krav. De verktyg som kan komma på tal är Studentportalen, MOODLE eller särskilda kurshemsidor (under Studentportalen).

Examination

1000: Mikroekonomisk teori, salstentamen, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2000: Internationell ekonomi, salstentamen, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3000: Makroekonomisk teori, salstentamen, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

4000: Ekonomisk politik i en öppen ekonomi, salstentamen, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Samtliga fyra delkurser examineras genom salstentamen. För campuskursen tillkommer ett obligatoriskt kurs-pm på delkurserna Internationell ekonomi samt Ekonomisk politik i en öppen ekonomi.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bergh, Andreas & Jakobsson, Niklas
 • Titel: Modern mikroekonomi - Marknad, politik och välfärd
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste
 • Kommentar: Gäller endast IT distans
 • Författare/red: Fregert Klas, Jonung Lars
 • Titel: Makroekonomi - teori, politik och institutioner
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Gäller campus- och distanskurser
 • Författare/red: Gerber, James
 • Titel: International Economics
 • Förlag: Pearson
 • Upplaga: Senaste upplagan, Global edition
 • Kommentar: Gäller campus- och distanskurser
 • Författare/red: Hultkrantz, Lars & Österholm, Pär (red)
 • Titel: Marknad och politik
 • Förlag: SNS
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Gäller campus- och distanskurser
 • Författare/red: Lundmark, Robert
 • Titel: Mikroekonomi: Teori och tillämpning.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Gäller endast campuskurser

Referenslitteratur

 • Författare/red: Månsson, J
 • Titel: Grundläggande matematik för samhällsvetare och ekonomer
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Artikelkompendium kan tillkomma.
För delkursen Mikroekonomisk teori A skiljer sig huvudboken mellan campuskurser och IT distans. Övriga delkurser har samma litteratur. Hultkrantz et al. används på samtliga delkurser.