Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Kursplan för Statsvetenskap GR (B), Utvärdering i offentlig verksamhet, 7,5 hp

Political Science Ba (B), Evaluation in Public Administration, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SK047G
 • Ämne huvudområde: Statsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Utvärdering i offentlig verksamhet
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-03-04
 • Fastställd: 2016-03-21
 • Senast ändrad: 2019-02-26
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-20

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studentens förståelse för den offentliga granskningens betydelse för offentligt finansierad verksamhet. Tyngdpunkten ligger på utvärdering, men kursen behandlar också andra granskningsformer såsom tillsyn och revision. Kursen ger kunskap om utvärderingsteori och metod, samt en förståelse för konsekvenser av tillämpandet av dessa. Kursen utvecklar studentens förmåga att kritiskt bedöma och formulera olika sätt att angripa en utvärderingsproblematik. I förlängningen innebär detta att studenten tillägnar sig grundläggande kunskap om vilka krav som kan ställas under upphandling och genomförande av utvärdering.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna
- Redogöra för olika sätt att bedöma betydelsen av den offentliga granskningen för offentliga verksamheter.
- Analysera och problematisera olika sätt att angripa olika utvärderingsuppgifter.
- Tillämpa tillägnad kunskap för att designa en lämplig utvärderingsstrategi i relation till en verksamhet, en policy eller ett projekt.

Innehåll

Kursen ger en förståelse för den offentliga granskningens olika former och deras relation till styrningen av offentlig verksamhet. Teoretiska utgångspunkter, olika modeller och metoder för att genomföra utvärdering är kunskap som förmedlas i kursen. Den ger också färdigheter gällande upphandling av utvärdering och hantverket att designa utvärdering.

Behörighet

Statsvetenskap GR (A), 22,5 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, workshops och seminarier. Workshops och seminarier är obligatoriska.

Examination

0010: PM, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0011: Workshops, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0012: Tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examinationen sker genom skriftliga prov, muntliga prov, PM-uppgifter och uppsats.
Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Johansson, Vicki & Lindgren, Lena (red.)
 • Titel: Uppdrag offentlig granskning
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Vedung, Evert
 • Titel: Utvärdering i politik och förvaltning
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Övrig information
Student som ej uppfyller krav om obligatorisk närvaro ges möjlighet att komplettera detta vid nästkommande kurstillfälle.