Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Kursplan för Statsvetenskap GR (A), Genus i statsvetenskap, 3,5 hp

Political Science Ba (A), Gender in Political Science, 3.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SK040G
 • Ämne huvudområde: Statsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Genus i statsvetenskap
 • Högskolepoäng: 3,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-09-19
 • Fastställd: 2017-12-21
 • Senast ändrad: 2019-02-28
 • Giltig fr.o.m: 2019-05-31

Syfte

Kursen syftar till att introducera feministisk statsvetenskaplig forskning och intersektionella perspektiv på politiska teman.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
– Redogöra för och problematisera centrala statsvetenskapliga begrepp utifrån olika feministiska perspektiv
– Diskutera och analysera den feministiska statsvetenskapens återverkningar på forskningens inriktning och frågeställningar.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskap om feministisk statsvetenskaplig forskning och feministisk vetenskapskritik. Vidare problematiseras olika statsvetenskapliga begrepp utifrån feministisk politisk teori och belyser att genom att ställa frågor som väger in ett feministiskt perspektiv kommer man också fram till andra svar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen genomförs via datorbaserat konferensprogram. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid seminarier.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Aren Z. Aizura
 • Artikeltitel: Of borders and homes: the imaginary community of (trans)sexual citizenship
 • År/Volym/nr/sidor: Inter-Asia Cultural Studies
 • Tidskrift: 2006/7/2/289-309
 • Författare: Berggren, Anne Marie
 • Artikeltitel: Genusbegreppet – dess idéhistoriska utveckling och politiska innebörd
 • År/Volym/nr/sidor: Statsvetenskaplig tidskrift
 • Tidskrift: 2011/113/2/209-227
 • Författare: Eduards, Maud
 • Artikeltitel: Att studera statsvetenskap ur ett könsperspektiv
 • År/Volym/nr/sidor: Statsvetenskaplig tidskrift
 • Tidskrift: 1988/91/3/207-221
 • Författare/red: Freidenvall, Lenita & Jansson, Maria (red)
 • Titel: Politik och kön - Feministiska perspektiv på statsvetenskap
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Rönnblom, Malin & Eduards, Maud
 • Titel: Genusperspektiv på statsvetenskap
 • Förlag: Högskoleverket
 • Upplaga: Senaste upplagan
Övrig information
Breddkurs. Kursen kan tillgodoräknas i examen men inte ersätta annan kurs på grundläggande nivå i statsvetenskap (A).