Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Matematik BE, Preparandkurs för matematik på basåret, 3 hp

Mathematics, Preparatory Course in Mathematics for the Foundation Year, 3 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MA014X
 • Ämne huvudområde: Matematik
 • Nivå: Behörighetsgivande utbildning
 • Namn (inriktning): Preparandkurs för matematik på basåret
 • Högskolepoäng: 3
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Matematik och ämnesdidaktik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Fastställd: 2010-01-18
 • Senast ändrad: 2019-04-02
 • Giltig fr.o.m: 2019-07-01

Syfte

Studenterna skall repetera valda moment inför matematikstudier på basåret.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- utföra beräkningar med decimaltal, rationella tal, procent och potenser
- lösa enkla ekvationer med en obekant
- förenkla uttryck med flera variabler
- identifiera och bestämma uttryck för räta linjer
- tillämpa kursinnehållet på enkla problem

Innehåll

Numerisk räkning med decimaltal, rationella tal, procent och potenser. Ekvationer med en obekant. Förenkling av uttryck med flera variabler. Avläsning av grafer och proportionalitet.

Behörighet

Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet+ Matematik B Eller: Matematik 2a/2b/2c

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, där genomgångar och övningar varvas.

Examination

I100: Inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Ö100: Inlämningsuppgifter, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Inlämningsuppgifter, 3 hp.
Betyg: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att erbjudas 3 examinationstillfällen inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Alfredsson m.fl.
 • Titel: Matematik 5000 Kurs 1c Blå lärobok
 • Förlag: Natur och Kultur
 • Upplaga: 1
Övrig information
Denna kurs kan inte ingå i någon examen vid Mittuniversitetet.