Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Folkhälsovetenskap GR (A), Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Theory and Methods in Science, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FH016G
Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Vetenskaplig teori och metod
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2011-04-02
Senast ändrad: 2019-03-11
Giltig fr.o.m: 2019-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper om vetenskapliga perspektiv och forskningstraditioner. Dessutom ska studenten tillägna sig grundläggande förståelse för såväl kvantitativa som kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- beskriva vetenskapsteorins grundläggande principer
- beskriva grunderna inom kvantitativ forskning
- beskriva grunderna inom kvalitativ forskning
- beskriva grundläggande forskningsetiska principer

Färdighet och förmåga
- självständigt söka litteratur i elektroniska databaser
- läsa och förstå kvantitativa artiklar
- läsa och förstå kvalitativa artiklar

Innehåll

Moment 1 4,5 hp
- Vetenskapsteori
- Kvantitativ metod i folkhälsovetenskap
- Deskriptiv statistik
- Kvalitativ metod i folkhälsovetenskap
- Forskningsetik inom hälsovetenskaper

Moment 2 1,5 hp
- Att läsa och förstå vetenskapliga artiklar

Moment 3 1,5 hp
- Söka i elektroniska databaser

Behörighet

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Kursen ingår i Folkhälsovetenskapliga programmet 180 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar, exempel på arbetsformer är föreläsningar, litteraturstudier, diskussionsforum, praktiska övningar.

Studierna bedrivs enskilt och i grupp via nätbaserad lärplattform med stöd av studiehandledning. Studieformen förutsätter studentens aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier. Distansformen förutsätter att den studerande har tillgång till dator med internetuppkoppling.

Obligatoriska avsnitt framgår av studiehandledningen.

Undervisning bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Moment 1 4,5 hp examineras genom webbtentamen
Moment 2 1,5 hp examineras genom diskussionsforum
Moment 3 1,5 hp examineras genom en enklare rapportskrivning


Obligatoriska uppgifter framgår av studiehandledningen.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Backman, J
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Ejlertsson, G
Titel: Statistik för hälsovetenskaperna
Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Henricsson, M (red.)
Titel: Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer.