Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Pedagogik, 30 hp

Education BA (A)


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE003G
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Pedagogik
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-26
Fastställd: 2007-04-05
Senast ändrad: 2019-03-21
Giltig fr.o.m: 2019-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik skall utveckla:

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet, och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- förmåga att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik, inbegripet kunskap om pedagogiks vetenskapliga grund, samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar.

Lärandemålen gäller områdena: Utbildning och ledarskap i arbetslivet; Fostran, undervisning och lärande; Pedagogik och samhälle samt Vuxenpedagogik.

Innehåll

Kursen består av fyra delmoment med följande innehåll och omfattning:

Delmoment 1: Utbildning och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp
- I detta moment ingår olika teoretiska perspektiv på organisation och ledarskap, samt några genusteoretiska perspektiv på lärande i arbetslivet. I momentet ingår även att behandla hur kompetens, kompetensutveckling och lärande kan gestaltas i arbetslivet.

Delmoment 2: Introduktion till pedagogikämnet - Fostran, undervisning och lärande, 7,5 hp
- I detta moment ingår olika teoretiska perspektiv på fostran som process i relation till familj och samhälle. Därtill behandlas även teoretiska perspektiv på undervisning och lärande som individuella och kollektiva processer i familj och samhälle.

Delmoment 3: Pedagogik och samhälle, 7,5 hp
- I detta moment ingår hur relationen mellan utbildning och samhällsförändring i ett svenskt sammanhang kan förstås. Dessutom belyses hur relationer mellan å ena sidan utbildning och å den andra sidan klass, kön, etnicitet under de senaste århundradena uppstått, vidmakthålles och förändras.

Delmoment 4: Vuxenpedagogik, 7,5 hp
- I detta moment ingår olika teoretiska perspektiv på vuxnas lärande och kompetensutveckling i olika delar av utbildningssystemet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier.

För studenter antagna till Beteendevetenskapliga programmet: I kursen förekommer obligatoriska moment som kräver att studenten fysiskt närvarar vid Mittuniversitetets campus Sundsvall.

För studenter antagna till Pedagogik A fristående kurs ITD: inga fysiska träffar förekommer.

Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

Studenten examineras skriftligt eller muntligt. Utöver individuella examinationsformer förekommer gruppbaserad examination. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenten till denna kursplan.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Augustsson, Gunnar
Titel: Akademisk skribent
Upplaga: 2012 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 166 s.

Författare/red: Bie, Kristin
Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
Upplaga: 2014
Förlag: Gleerups
Kommentar: 119 s.

Författare/red: Erikson, Martin G.
Titel: Referera reflekterande : Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
Upplaga: 2015 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 112 s.

Författare/red: Helms Jörgensen, Christian
Titel: Utbildningsplanering: Samspel mellan utbildning och arbete
Upplaga: 2006
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 341 s.

Författare/red: Hällsten, Freddy, & Tengblad, Stefan (Red.)
Titel: Medarbetarskap i praktiken
Upplaga: 2006
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Valda delar; ca. 150 s.

Författare/red: Kock, Henrik (Red.)
Titel: Arbetsplatslärande - att leda och organisera kompetensutveckling
Upplaga: 2010
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 208 s.

Författare/red: Lauder, Hugh, Brown, Phillip, Dillabough, Jo-Anne, & Halsey, A. H. (Red.)
Titel: Education, Globalization & Social Change
Upplaga: 2006
Förlag: Oxford University Press
Kommentar: Totalt 60 s.; kapitel 16, 20 & 22

Författare/red: Pommer-Nilsson, Peter
Titel: En introduktion till Pedagogik i arbetslivet: Begrepp - Historik - Nutid
Upplaga: 2003
Förlag: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Webbadress: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:153100
Kommentar: Pedagogiska rapporter nr 72; 80 s.

Författare/red: Schultz, Duane, & Schultz, Sydney Ellen
Titel: Psychology and work today: Pearson new international edition
Upplaga: 2013 (10:e uppl.)
Förlag: Pearson
Kommentar: Totalt 57 s.; kapitel 8 & 9

Författare/red: Wahl, Anna, Holgersson, Charlotte, Höök, Pia, & Linghag, Sophie
Titel: Det ordnar sig: Teorier om organisation och kön
Upplaga: 2011 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 283 s.

Moment 2

Författare/red: Augustsson, Gunnar
Titel: Akademisk skribent
Upplaga: 2012 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 166 s.

Författare/red: Bie, Kristin
Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
Upplaga: 2014
Förlag: Gleerups
Kommentar: 119 s.

Författare/red: Erikson, Martin G.
Titel: Referera reflekterande : Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
Upplaga: 2015 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 112 s.

Författare/red: Kroksmark, Tomas
Titel: Den tidlösa pedagogiken
Upplaga: 2011 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Totalt 355 s.; s. 115-230, 263-284, 329-388, 415-496, 587-676

Författare/red: Lauder, Hugh, Brown, Phillip, Dillabough, Jo-Anne, & Halsey, A. H. (Red.)
Titel: Education, Globalization & Social Change
Upplaga: 2006
Förlag: Oxford University Press
Kommentar: Totalt 50 s.; s. 1-20 samt därefter kapitel 1-4

Författare/red: Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, & Liberg, Caroline (Red.)
Titel: Lärande Skola Bildning: Grundbok för lärare
Upplaga: 2017 (4:e uppl.)
Förlag: Natur & Kultur
Kommentar: Totalt 82 s.; kapitel 7 & Epilog (s. 223-245)

Författare/red: Svensson, Lennart
Titel: Introduktion till pedagogik
Upplaga: 2014 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 254 s.

Moment 3

Författare/red: Augustsson, Gunnar
Titel: Akademisk skribent
Upplaga: 2012 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 166 s.

Författare/red: Axelsson, Thom
Titel: Rätt elev i rätt klass: Skola, begåvning och styrning 1910–1950
Upplaga: 2007
Förlag: Linköping Studies in Education
Webbadress: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-7994
Kommentar: 265 s.

Författare/red: Bie, Kristin
Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
Upplaga: 2014
Förlag: Gleerups
Kommentar: 119 s.

Författare/red: Erikson, Martin G.
Titel: Referera reflekterande : Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
Upplaga: 2015 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 112 s.

Författare/red: Lauder, Hugh, Brown, Phillip, Dillabough, Jo-Anne, & Halsey, A. H. (Red.)
Titel: Education, Globalization & Social Change
Upplaga: 2006
Förlag: Oxford University Press
Kommentar: Totalt 65 s.; kapitel 5, 7, 11 & 42

Författare/red: Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, & Liberg, Caroline (Red.)
Titel: Lärande Skola Bildning: Grundbok för lärare
Upplaga: 2017 (4:e uppl.)
Förlag: Natur & Kultur
Kommentar: Totalt 230 s.; kapitel 1-4, 10, 12-14 & 19

Författare/red: Wernersson, Inga
Titel: Från förskola till högskola: Vilka avtryck ger forskning om jämställdhet?
Upplaga: 2007
Förlag: Vetenskapsrådet
Webbadress: https://publikationer.vr.se/produkt/fran-forskola-till-hogskola/
Kommentar: Vetenskapsrådets rapportserie 12:2007; 92 s.

Författare/red: Wikström, Hanna
Titel: Etnicitet
Upplaga: 2009
Förlag: Liber
Kommentar: 128 s.

Moment 4

Författare/red: Abrant Dahlgren, Madelene, & Carlsson, Irma (Red.)
Titel: Lärande på vuxnas vis - vetenskap och beprövad erfarenhet
Upplaga: 2009
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 173 s.

Författare/red: Augustsson, Gunnar
Titel: Akademisk skribent
Upplaga: 2012 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 166 s.

Författare/red: Bie, Kristin
Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
Upplaga: 2014
Förlag: Gleerups
Kommentar: 119 s.

Författare/red: Erikson, Martin G.
Titel: Referera reflekterande : Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
Upplaga: 2015 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 112 s.

Författare: From, Jörgen, & Holmgren, Carina
Artikeltitel: För EU i tiden: En betraktelse över svensk kommunal vuxenutbildning
Tidskrift: Pedagogisk Forskning i Sverige
År/Volym/nr/sidor: 2005/10/2/139-146
Webbadress: http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/issue/view/1061

Författare/red: Knowles, Malcolm Shephard, Holton III Elwood F., & Swanson, Richard
Titel: The Adult Learner
Upplaga: 2015 (8:e uppl.)
Förlag: Routledge
Kommentar: 288 s.

Författare/red: Larson, Staffan, & Olsson, Lars-Erik (Red.)
Titel: Om vuxnas studier
Upplaga: 2006
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 221 s.

Författare/red: Lauder, Hugh, Brown, Phillip, Dillabough, Jo-Anne, & Halsey, A. H. (Red.)
Titel: Education, Globalization & Social Change
Upplaga: 2006
Förlag: Oxford University Press
Kommentar: Totalt 80 s.; kapitel 58-62, 64-65

Författare/red: Wenger, Etienne
Titel: Communities of Practice: Learning, meaning and identity
Upplaga: 1998
Förlag: Cambridge University Press
Kommentar: 318 s.