Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik GR (B), Utvärdering och förändringsarbete i offentlig och privat verksamhet, 30 hp

Education Ba (B) Working with evaluation and change in the public and private sector


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE065G
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Utvärdering och förändringsarbete i offentlig och privat verksamhet
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 75%
Övrigt 25%
Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2009-03-24
Fastställd: 2009-03-31
Senast ändrad: 2019-03-21
Giltig fr.o.m: 2019-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik skall utveckla:

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet, och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- förmåga att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik, inbegripet kunskap om pedagogiks vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder i pedagogik, samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem.
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
- visa förmåga att inom huvudområdet pedagogik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter.
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lärandemålen gäller områdena: Ledarskap och förändringsarbete i arbetslivet samt Utvärdering och utredning.

Innehåll

Kursen består av två delmoment med följande innehåll och omfattning:

Delmoment 1: Ledarskap och förändringsarbete i arbetslivet, 15 hp
- I detta moment ingår fortsättningsstudier om de processer som relateras till att leda förändrings- och utvecklingsarbete i offentlig och privat verksamhet.

Delmoment 2: Utvärdering och utredning, 15 hp
- I detta moment ingår fortsättningsstudier i pedagogisk teori som grund för analyser, utvärdering, utredning och förändringsarbete i offentlig och privat verksamhet.
- Verksamhetsförlagd utbildning

Behörighet

Pedagogik GR (A), Pedagogik 1-30.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning, verksamhetsförlagd utbildning samt självstudier. I kursen förekommer obligatoriska moment som kräver att studenten fysiskt närvarar vid något av Mittuniversitetets campus. Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

Studenten examineras skriftligt eller muntligt. Utöver individuella examinationsformer förekommer gruppbaserad examination. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenten till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Ahrenfeldt, Bo
Titel: Förändring som tillstånd: Att leda förändrings- och utvecklingsarbete i företag och organisationer
Upplaga: 2013
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 364 s.

Författare/red: Augustsson, Gunnar
Titel: Akademisk skribent
Upplaga: 2012 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 166 s.

Författare/red: Bie, Kristin
Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
Upplaga: 2014
Förlag: Gleerups
Kommentar: 119 s.

Författare/red: Erikson, Martin G.
Titel: Referera reflekterande : Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
Upplaga: 2015 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 112 s.

Författare/red: Holmberg, Ingalill, & Henning, Roger (Red.)
Titel: Offentligt ledarskap: Om förändring, förnyelse och nya lärarideal
Upplaga: 2003
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 244 s.

Författare/red: Karlsson, Tom S.
Titel: New public management: Ett nyliberalt 90-talsfenomen?
Upplaga: 2017
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 282 s.

Författare/red: Kramer, Michael
Titel: Organizational socialization: Joining and leaving organizations
Upplaga: 2010
Förlag: Polity
Kommentar: 208 s.

Författare/red: Lennéer Axelsson, Barbro, & Thylefors, Ingela
Titel: Konflikter: Uppkomst, dynamik och hantering
Upplaga: 2013
Förlag: Natur & Kultur
Kommentar: 296 s.

Författare/red: Northouse, Peter G.
Titel: Leadership: Theory and practice (International student edition)
Upplaga: 2015
Förlag: SAGE
Kommentar: 504 s.

Moment 2

Författare/red: Angelöw, Bosse
Titel: Framgångsrikt förändringsarbete: Om individ och organisation i förändring
Upplaga: 2010
Förlag: Natur & Kultur
Kommentar: 207 s.

Författare/red: Augustsson, Gunnar
Titel: Akademisk skribent
Upplaga: 2012 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 166 s.

Författare/red: Berg, Gunnar
Titel: Skolkultur: Nyckeln till skolans utveckling
Upplaga: 2001
Förlag: Gothia
Kommentar: Totalt 31 s.; kapitel 5; särtryck

Författare/red: Bie, Kristin
Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
Upplaga: 2014
Förlag: Gleerups
Kommentar: 119 s.

Författare/red: Dahler-Larsen, Peter
Titel: The evaluation society
Upplaga: 2012
Förlag: Stanford University Press
Kommentar: 265 s.

Författare/red: Erikson, Martin G.
Titel: Referera reflekterande : Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
Upplaga: 2015 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 112 s.

Författare/red: Jacobsen, Dag Ingvar
Titel: Organisationsförändringar och förändringsledarskap
Upplaga: 2013 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 347 s.

Författare/red: Kramer, Michael
Titel: Organizational socialization: Joining and leaving organizations
Upplaga: 2010
Förlag: Polity
Kommentar: 208 s.

Författare/red: Nilsson, Peter
Titel: Ledarutveckling i arbetslivet: Kontexter, aktörer samt (o)likheter mellan utbildningskulturer
Upplaga: 2005
Förlag: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Webbadress: http://www.nmd.umu.se/digitalAssets/19/19762_avh_2000481_p_nilsson_low-3.pdf
Kommentar: Avhandling nr 75; 295 s.

Författare: Segerholm, Christina
Artikeltitel: Researching evaluation in national (state) politics and administration: A critical approach
Tidskrift: American Journal of Evaluation
År/Volym/nr/sidor: 2003/24/3/353-372
Webbadress: http://aje.sagepub.com/content/24/3/353.short
Kommentar: 20 s.

Författare: Segerholm, Christina, & Åström, Eva
Artikeltitel: Governance through institutionalized evaluation recentralization and influences at local levels in higher education in Sweden
Tidskrift: Evaluation
År/Volym/nr/sidor: 2007/13/1/48-67
Webbadress: http://evi.sagepub.com/content/13/1/48.short
Kommentar: 20 s.