Datateknik GR (A), Databaser, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Datateknik GR (A), Databaser, 7,5 hp

Computer Engineering BA (A), Database Systems, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT003G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Databaser
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Fastställd: 2007-06-15
 • Senast ändrad: 2019-05-10
 • Giltig fr.o.m: 2019-07-01

Syfte

Du tillägnar dig grundläggande kunskaper om relationsdatabaser, datamodellering och frågespråket SQL. Kursen innehåller konstruktion av databaser utifrån datamodellering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall du:
- ha skaffat dig grundläggande kunskaper om ett databashanteringssystems uppbyggnad och funktionalitet
- kunna skapa konceptuella databasmodeller och sen översätta till relationsmodellen
- kunna använda ett frågespråk för att skapa, ändra på och bearbeta en databas
- ha skaffat dig kunskaper så att du kan förstå eventuella problem en föreslagen eller existerande databas har, och ge förslag på hur dessa problem kan åtgärdas.

Innehåll

Introduktion och grundläggande begrepp.
Databasmodeller - relationsdatabaser.
Frågespråket SQL.
Konceptuell modellering och databasschema.
Normalisering.

Behörighet

Datorvana motsvarande första introducerande kurs inom Datateknik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen kan genomföras som campuskurs eller som webbaserad distanskurs utan samlingar. Olika genomföranden ställer olika krav på lärare och student. Vid varje kurstillfälle framgår vilken undervisningsform som kommer att tillämpas.

Campuskurs:
Undervisningen består av cirka 16 % föreläsningar och 16 % handledda laborationer. Cirka 68 % av kurstiden är studietid utan lärare som du skall ägna åt inläsning av litteratur, förberedelser för laboration, eget laborerande, redovisning av uppgifter samt förberedelser för seminarier och tentamen. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Webbaserad distanskurs utan samlingar:
Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningsplattformen utifrån den enskilde studentens behov. Detta kan exempelvis ske via e-post eller diskussionsgrupper. För varje student avsätts cirka 5 timmars handledningstid.

Examination

I107: Skriftlig inlämningsuppgift, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L107: Laborationer, med skriftlig redovisning, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P107: Projekt, med skriftlig redovisning, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0.0 hp, I107: Skriftlig inlämningsuppgift
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.5 hp, L107: Laborationer, med skriftlig redovisning
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, P107: Projekt, med skriftlig redovisning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DTAA27.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Thomas Padron-McCarthy och Tore Risch
 • Titel: Databasteknik
 • Upplaga: Kursen använder alltid senaste upplagan.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Webbadress: http://www.databasteknik.se/boken/
 • Kommentar: 2018/2:ed: 9789144069197

Sidan uppdaterades 2022-07-14