Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Strategisk kommunikation, 7,5 hp

Media and Communication Science BA (A), Strategic Communication, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MK071G
Ämne huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Strategisk kommunikation
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Övrigt 100%
Ansvarig avdelning: Medie- och kommunikationsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-16
Fastställd: 2017-04-03
Senast ändrad: 2019-04-23
Giltig fr.o.m: 2019-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskaper om forskningsfältet och arbetsområdet strategisk kommunikation. Kursen ger kunskap om hur organisationer inom såväl privat som offentlig sektor aktivt arbetar med strategisk kommunikation.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten
- kunna redogöra för och diskutera teorier och internationell forskning inom strategisk kommunikation
- kunna redogöra för hur såväl kommersiella som icke kommersiella organisationer med hjälp av vanligt förekommande arbetsprocesser och modeller kan arbeta med strategisk kommunikation
- kunna identifiera, analysera samt presentera kommunikativa lösningsförslag till ett givet kommunikationsproblem

Innehåll

Kursen behandlar centrala teoretiska utgångspunkter och belyser kopplingen mellan organisationskommunikation och strategisk kommunikation. Internationell forskning inom strategisk kommunikation presenteras och diskuteras. Praktiska verktyg för målgruppsanpassat arbete med strategisk kommunikation presenteras och diskuteras.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och handledning.

Distanskurs:
Undervisningen består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram.

Examination

Examination Campus:
M200 Salstentamen, 3 hp
Betyg: A, B, C, D, E, Fx eller F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

M300 Skriftlig gruppuppgift, 1,5 hp
Betyg: A,B, C, D, E, Fx eller F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

M400 Muntlig gruppuppgift 0,5 hp
Betyg: A,B, C, D, E, Fx eller F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

M500 Skriftlig enskild uppgift, 1 hp
Betyg: A,B, C, D, E, Fx eller F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

M600 Visuell gruppuppgift, 1,5 hp
Betyg: Underkänt (U) eller Godkänt (G)

Examination distans:
M101 1 hp Skriftlig rapport nr 1 (enskilt arbete)
Betyg: Underkänt (U) eller Godkänt (G)

M201 1 hp Skriftlig rapport nr 2 (enskilt arbete)
Betyg: Underkänt (U) eller Godkänt (G)

M301 1 hp Skriftlig rapport nr 3 (enskilt arbete)
Betyg: Underkänt (U) eller Godkänt (G)

M401 4.5 hp Skriftlig hemtentamen (enskilt arbete)
Betyg: A,B,C,D,E,F, A-E är godkänt godkänt och F är underkänt.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att erbjudas 3 examinationstillfällen inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare: Grunig, James
Artikeltitel: Situational theory of publics
År/Volym/nr/sidor: Encyclopedia of Public Relations
Webbadress: https://www.researchgate.net/publication/288869371_Situational_theory_of_publics
Kommentar: 3 sidor

Författare: Jeong-Nam, Kim
Artikeltitel: Situational theory of problem solving
År/Volym/nr/sidor: Encyclopedia of Public Relations
Webbadress: https://www.researchgate.net/publication/311681169_Situational_theory_of_problem_so lving
Kommentar: 4 sidor

Författare/red: Larsson, Larsåke
Titel: Tillämpad kommunikationsvetenskap
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Tench, Ralph & Yeomans, Liz
Titel: Exploring Public Relations
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Pearson Education Limited

Övrig information

Begränsning av undervisning: Handledning från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.