Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapsteori, 7,5 hp

Public Health Science MA, Theory of Science, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH017A
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Vetenskapsteori
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2012-03-15
 • Fastställd: 2012-06-13
 • Senast ändrad: 2019-03-25
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper om olika riktningar inom vetenskapsteori. Särskild vikt läggs vid förståelsen av den vetenskapliga kunskapens natur, spridning och vad begrepp som objektivitet inom vetenskapen innebär.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- tillämpa för vetenskaperna väsentliga, gemensamma nyckelbegrepp för att
fördjupa analysen av vetenskapliga problem
- argumentera för och emot samt tillämpa olika vetenskapsteoretiska synsätt
- argumentera för olika vetenskapsteoretiska ansatser som grund för
forskningsmetoder
- redogöra för hur vetenskapsteoretiskt korrekta undersökningar är uppbyggda,
samt hur svagheter märks och kan påverka vetenskapliga slutledningar.

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i vetenskapsteori och vetenskapsteoretiska perspektiv med avseende på ontologiska, epistemologiska, axiologiska och metodologiska grundsyner.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i folkhälsovetenskap, hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden eller motsvarande utländsk examen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad. Studierna bedrivs enskilt och i grupp via en lärplattform med stöd av studiehandledning. Studieformen förutsätter studenternas aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier, och omfattas av litteraturstudier och individuellt arbete. Obligatoriska avsnitt framgår av studiehandledningen. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

1010: Vetenskapliga grundbegrepp, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2010: Kritik och nya perspektiv, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3010: Strukturalism och poststrukturalism, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

4010: Nutida utmaningar, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

5010: Individuell hemtentamen, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Uppgift 1 till 4 examineras genom skriftligt deltagande i webbaserade diskussionsforum på lärplattformen. Uppgift 5 examineras genom fullgörandet av en individuell hemtentamen.

Uppgift 1: Vetenskapliga grundbegrepp 1,0 hp. Betygsskala G-U
Uppgift 2: Kritik och nya perspektiv 1,0 hp. Betygsskala G-U
Uppgift 3: Strukturalism och poststrukturalism 1,0 hp. Betygsskala G-U
Uppgift 4: Nutida utmaningar 1,0 hp. Betygsskala G-U
Uppgift 5: Individuell hemtentamen 3,5 hp. Betygsskala A-F


Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Alvesson, M. & Sköldberg, K.
 • Titel: Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Författare/red: Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J.
 • Titel: Varför vetenskap?
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Författare/red: Chalmers, A.
 • Titel: Vad är vetenskap egentligen?
 • Förlag: Nya Doxa AB
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Författare/red: Delanty, G. & Strydom, P. (eds.)
 • Titel: Philosophies of Social Science. The Classic and Contemporary Readings
 • Förlag: Open University Press
 • Upplaga: Senaste upplagan.
Vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.