Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Nationalekonomi GR (A), Offentlig ekonomi, 7,5 hp

Economics BA (A), Public Economics, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: NA008G
Ämne huvudområde: Nationalekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Offentlig ekonomi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2009-06-04
Senast ändrad: 2019-03-21
Giltig fr.o.m: 2018-06-03

Syfte

Kursen syftar till att ge insikt om orsakerna till att vi inom vissa områden i ekonomin behöver offentlig produktion och/eller offentlig styrning av privat verksamhet. Kursen skall också ge kunskap om vilka styrmedel som offentliga sektorn har till sitt förfogande, hur dessa används optimalt samt hur offentlig styrning och dess behov kan utvärderas.

Lärandemål

Vid avslutande av denna kurs skall studenten kunna:
- Diskutera de väsentliga dragen i vad som utmärker offentlig ekonomi.
- Presentera ett sammanhängande resonemang i ett fritt valt tema inom ämnesområdet offentlig ekonomi.
- Demonstrera förtrogenhet med offentlig ekonomi och relevanta metoder inom ramen för skilda politiska tema.

Innehåll

Denna kurs är en introduktion till den samhällsekonomiska mikroteorin och dess normativa del, välfärdsteorin. Kursen presenterar hur teorin kan användas för olika praktiska syften, t.ex. vid val av styrmedel, analys av marknadsmisslyckanden och konkurrensfrågor samt samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och skriftliga uppgifter.

Examination

Skriftlig hemtentamen och inlämningsuppgift.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Eklund, Klas
Titel: Vår ekonomi
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Artikelkompendium kan tillkomma.