Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit


Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Studieteknik, 3 hp

Education Ba(A)


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE077G
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Studieteknik
Högskolepoäng: 3
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Undervisning 100%
Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2009-10-30
Senast ändrad: 2019-03-22
Giltig fr.o.m: 2019-06-01

Syfte

Kursens syfte är att introducera till akademiska studier. Kursen syftar vidare till att synliggöra verktyg för lärande och kommunikation för effektiva studier och yrkesliv. Kursen vill erbjuda studerande möjligheter att utveckla studieteknik och lärandestrategier. Dessutom ges inblick i den akademiska kulturen och vetenskaplig kunskapsbildning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- självständigt planera sina studier
- reflektera över studieteknik och lärandestrategier
- sortera och strukturera kunskap i akademiska miljöer
- förstå universitetets roll i samhället

Innehåll

- Om akademiska studier
- Studieteknik, lärstilar och lärandestrategier
- Akademisk förståelse och färdighet
- Metakognition: att lära sig att lära

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Skriftlig och muntlig examination.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Bergman, Marina, Israelsson, Britt-Marie
Titel: Studieteknik, motivation och inspiration
Upplaga: 2015 1. uppl.
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Kommentar: ISBN 9789144104287

• Lärstilstestet Lärstilsappen, www.infomentor.se
• Handlinsplan för målstyrt lärande och personlig utveckling
• Studietekniska tips och råd
Du har även möjlighet att, använda annan litteratur eller webbsidor som komplement till den obligatoriska kurslitteraturen.
Artikelkompendium tillkommer, ca 100 s.

Övrig information

Dispens från sjugradig betygsskala enligt beslut av LUN 2009-12-01