Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Psykologi GR (A), Introduktion till Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), 7,5 hp

Psychology Ba (A) Introduction to Behaviour Therapy and Cognitive Behaviour Therapy (CBT), 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS062G
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Introduktion till Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT)
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi och socialt arbete
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2009-10-31
Senast ändrad: 2019-03-25
Giltig fr.o.m: 2019-07-01

Syfte

Kursen introducerar dig i de historiska och teoretiska grunderna för KBT, liksom i
olika KBT-inriktade synsätt, förklaringsmodeller och praktiska arbetsmetoder
inom olika tillämpningsområden. En översikt av det vetskapliga stödet för effekten
av olika KBT-metoder ges och den beteendeorienterade psykologins roll vid (o)hälsa diskuteras.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
• Redogöra för - allmänna och problemspecifika - teoretiska modeller och BT/KBT-inriktade analyser
• Översiktigt redogöra för arbetssätt och interventionsmetoder inom BT/KBT
• Översiktligt redogöra för det empiriska stödet för BT/KBT

Färdighet och förmåga
• Genomföra enklare analyser utifrån ett BT/KBT-perspektiv av mänskligt beteende i allmänhet och kliniska problemområden i synnerhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Identifiera och resonera kring etiska frågeställningar i olika beteendeinterventionssammanhang

Innehåll

Olika moment belyser bl.a.
• Teoretiska modeller inom BT/KBT
• Allmänna och problemspecifika analyser, interventioner och arbetssätt inom BT/KBT
• Det vetenskapliga, empiriska stödet för KBT inom olika problemområden

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursens upplägg syftar till att möjliggöra deltagande både för yrkesverksamma och för tillresta studenter. Kursen ges på halvfart. Frivilliga heldagssammankomster vid ett färre antal tillfällen kan förekomma. Distansanpassad teknologi används.

Examination

Kunskapsredovisningen sker individuellt i form av skriftlig tentamen.

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett beslut från Mittuniversitetet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge en anpassad examination.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Kåver, A.
Titel: KBT i utveckling: en grundbok i kognitiv beteendeterapi.
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Natur & Kultur.

Författare/red: Wadström, O.
Titel: Att förstå och påverka beteendeproblem.
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Psykologinsats.

Författare/red: Öst, L.-G. (Red)
Titel: Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin.
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Natur & Kultur.

Aktuella vetenskapliga artiklar kan tillkomma enligt lärares anvisningar.

Övrig information

Kursen kan ingå i examen och tillgodoräknas inom vissa kombinationer av tillämpningsblock, förutsatt att kurserna Psykologi GR (A) Basblock 30 hp samt Forskningsmetodik I 7,5 hp är godkända.

Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera.