Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap grundlärare 4-6, 7,5 hp

Civics Ba (A), Civics for Primary School Teacher Education Programme. 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SH020G
Ämne huvudområde: Samhällskunskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Samhällskunskap grundlärare 4-6
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2016-05-19
Fastställd: 2016-05-19
Senast ändrad: 2019-04-16
Giltig fr.o.m: 2019-09-02

Syfte

Kursens syfte är att ge ämneskunskaper och didaktiska verktyg för undervisning i samhällskunskap i grundskolans årskurs 4-6 genom att anlägga en bred samhällsvetenskaplig ansats innefattande politik, ekonomi och samhällsanalys. Kursen syftar även till att ge förmåga att förstå och kunna kritiskt värdera demokratins och samhällets värden och funktionssätt utifrån hur olika intressen och traditioner påverkar sätten att se på individ och samhälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande:
- visa förmåga att förstå och diskutera samhällsfenomen ur klass-, genus- och etnicitetsperspektiv
- visa kunskap om att förstå grunderna i svensk samhällsekonomi
- visa kunskap och förståelse om skolämnet samhällskunskap med avseende på dess innehåll, uppkomst och utveckling
- visa kunskap om det politiska systemet i Sverige
- visa förmåga att tillämpa ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper inklusive metodik i samhällskunskap för åk 4-6
- visa förmåga att tillämpa metoder för bedömning med utgångspunkt i skolans styrdokument
- kunna redogöra för och diskutera hur de formuleringar om samhällskunskap som återfinns i skolans styrdokument för åk 4-6 kommer till uttryck i pedagogisk praktik
- kunna förhålla sig kritisk till och analysera läromedel i samhällskunskap

Innehåll

Kursen är inriktad mot lärare i samhällsorienterande ämnen (SO) i årskurs 4-6. En central kunskapsdel i kursen är att ge ämneskunskaper vad avser demokrati- och samhällsanalys. Detta innefattar även kunskaper om det politiska systemet i Sverige, svensk offentlig förvaltning och samhällsekonomi. En andra central kunskapsdel fokuserar didaktiska verktyg för undervisning i samhällskunskap i grundskolans årskurs 4-6. Detta innefattar diskussion om, och praktiska övningar i, förmåga till ämnesundervisning i samhällskunskap samt generella ämnesdidaktiska reflektioner.
Denna del länkas även till aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten vad avser samhällskunskapens ämnesteori och ämnesdidaktik.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6b)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ingår som en del av ett valbart samhällsorienteringsblock tillsammans med religion, historia och geografi. Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar är huvudform för kunskapsmålen, seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse. Gruppövningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål.

Examination

Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps- insikts- och förståelsemål prövas skriftligt eller muntligt. Färdighetsmålen prövas genom att den enskilda studenten prövas och bedöms vid praktiska övningar.

Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Bäck, Henry, och Torbjörn Larsson
Titel: Den svenska politiken: struktur, processer och resultat, Stockholm
Upplaga: 2015
Förlag: Liber

Författare/red: Edling, C
Titel: Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning
Upplaga: 2016
Förlag: Liber

Författare/red: Ekendahl Ingegerd, Nohagen Lars, Sandahl Johan
Titel: Undervisa i samhällskunskap – en ämnesdidaktisk introduktion.
Upplaga: 2015
Förlag: Liber

Författare/red: Eklund, Klas
Titel: Vår ekonomi - en introduktion till samhällsekonomin
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Norstedts

Författare/red: Långström, Sture & Virta, Anja
Titel: Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande
Upplaga: 2016
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: ISBN: 987-91-44-06643

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Referenslitteratur

Författare/red: Backman, J
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Dysthe O, Hertzberg F, Løkensgard Hoel T
Titel: Skriva för att lära
Upplaga: 2011
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Franck, Olof
Titel: Samhällsämnenas didaktik
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Ytterligare litteratur/material/artiklar kan tillkomma.

Övrig information

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på avdelningen. Resultatet återkopplas till studentgruppen, studentkåren och programrådet. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.genomförs en skriftlig kursvärdering.