Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Statsvetenskap GR (B), Ledarskap i offentlig verksamhet, 7,5 hp

Political Science Ba (B) Leadership in Public Sector, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SK048G
Ämne huvudområde: Statsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Ledarskap i offentlig verksamhet
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2016-03-04
Fastställd: 2016-03-21
Senast ändrad: 2019-04-26
Giltig fr.o.m: 2019-08-25

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en djupare förståelse för olika sätt att se på ledarskap och vilka implikationer det kan ha på olika typer av organisationer och på olika nivåer i det politiska systemet. Kursen utvecklar studentens förmåga att analysera och kritiskt reflektera över ledarskap både i ett inomorganisatoriskt perspektiv och i relation till samhällets medborgare.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- Redogöra för hur teorier och trender inom ledarskap har utvecklats över tid.
- Analysera speciella förutsättningar för ledarskap som råder inom offentlig sektor.
- Redogöra för de föreställningar som kringgärdar ledarskap inom offentlig förvaltning idag och kritiskt diskutera hur det påverkar och påverkas av formella och informella strukturer och kulturer inom organisationen.

Innehåll

Kursen syftar till att ge en grundläggande orientering i teorier och trender om ledarskap. Olika synsätt på ledarskap diskuteras i relation till de speciella förutsättningar som kringgärdar det offentliga ledarskapets politiska och administrativa dimensioner. Kursen belyser också hur olika formella, informella, kulturella och demokratiska dimensioner av en organisation påverkas av och påverkar ledarskap. Dessutom genomförs övningar kopplat till upphandling och genomförande av utvärdering inom olika organisationer och policyområden.

Behörighet

Statsvetenskap (A), minst 22,5 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, workshops och seminarier. Workshops och seminarier är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga prov, muntliga prov, PM-uppgifter och uppsats.

Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Alvesson, M.
Titel: Organisationskultur och ledning
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber förlag

Författare/red: Christensen, T.; Lægreid, P.; Roness, P.G. & Røvik, K. A.
Titel: Organisationsteori för offentlig sektor
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber
Kommentar: Kapitel 5, 6, 7

Artiklar tillkommer.

Övrig information

Student som ej uppfyller krav om obligatorisk närvaro ges möjlighet att komplettera detta vid nästkommande kurstillfälle.