Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datavetenskap GR (C), Avancerad verksamhetsutveckling, 15 hp

Computer Science BA (C), Advanced Business Reshaping, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DV023G
Ämne huvudområde: Datavetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Avancerad verksamhetsutveckling
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Informationssystem och -teknologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2009-10-01
Fastställd: 2009-10-26
Senast ändrad: 2019-05-10
Giltig fr.o.m: 2019-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att öka kunskap kring den verksamhetsutveckling som sker inom företag och myndigheter. I kursen behandlas affärssystem och arkitektur och hur detta både påverkar och påverkas av organisationens kundrelationer och interna processer.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- analysera en organisations hantering av relationer till sina kunder eller medborgare,
- analysera processer i en organisation,
- förklara och exemplifiera olika behov av affärssystem i organisationer,
- kategorisera olika typer av arkitekturer,
- söka och använda vetenskapliga artiklar,
- ställa upp och skriva PM inklusive referenser.

Innehåll

Affärssystem
Arkitektur
Kundrelationer (CRM, Customer Relationship Management)
Processbaserad verksamhetsutveckling/processmodellering
Vetenskapligt skrivande

Behörighet

Datavetenskap GR (AB), 60 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen förutsätter omfattande självstudier. Antalet lärartimmar för specifika kurstillfällen definieras i schemat. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Undervisningen bedrivs genom ett antal sammankomster på campus samt även i flexibel form.

Examination

2.0 hp, I104: Inlämningsuppgift
Betyg: Godkänd eller underkänd.

3.5 hp, P104: PM 1
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3.5 hp, P204: PM 2
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3.0 hp, P304: PM 3
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3.0 hp, P404: PM 4
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Akenine, D.
Titel: Boken om IT-arkitektur
Upplaga: 2014 eller senare upplaga
Förlag: HOI Förlag

Författare/red: Buttle, F., Maklan, S.
Titel: Customer Relationship Management - Concepts and Technologies
Upplaga: 2015 eller senare
Förlag: Routledge

Författare/red: Ljungberg A, Larsson E
Titel: Processbaserad verksamhetsutveckling
Upplaga: 2012 eller senare upplaga
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Monk E. F., Wagner B. J.
Titel: Concepts in Enterprise Resource Planning
Upplaga: 2012 eller senare upplaga
Förlag: Cengage Learning

Referenslitteratur

Författare/red: Ahlemann F., Stettiner E., Messerschmidt M., Legner C.
Titel: Strategic Enterprise Architecture Management - Challenges, Best Practices, and Future Developments
Upplaga: 2012 eller senare
Förlag: Springer-Verlag

Författare/red: Britton, C.
Titel: IT Architectures and Middleware - Strategies for Building Large Integrated Systems
Upplaga: 2004 eller senare upplaga
Förlag: Addison-Wesley

Författare/red: Knox, Maklan, Payne, Peppard, Ryals
Titel: Customer Relationship Management - Perspectives from the marketplace
Upplaga: 2003 eller senare upplaga
Förlag: Butterworth Heinemann

Författare/red: Lankhorst, M.
Titel: Enterprise Architecture at Work - Modelling, Communication and Analysis
Upplaga: 2013 eller senare upplaga
Förlag: Springer

Författare/red: Magnusson, J. och Olsson, B.
Titel: Affärssystem
Upplaga: 2008 eller senare upplaga
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 358

Övrig information

Kursen är förberedande för Datavetenskap GR (C), Examensarbete, 15 h.

Den som inte senast kursvecka tre genomfört en uppgift I104 kommer att förlora sin plats i och med att lärosätet då registrerar ett tidigt avbrott.