Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 hp

Education Ba (A), Early Childhood Education I and Educational Science I , 30 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE178G
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna I
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Undervisning 50%
Övrigt 50%
Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-03-15
Fastställd: 2017-03-27
Senast ändrad: 2019-05-24
Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska introduceras i förskolans uppdrag och yrkesutövning som ett samhällsuppdrag. Kursen syftar också till att sätta förskolan och dess verksamhet i ett historiskt utbildningsperspektiv. Dessutom behandlar kursen pedagogiska och didaktiska perspektiv på verksamhet och yrkesutövning bland små barn samt betydelser av att bedriva verksamhet grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Kursen syftar även till att studenten ska reflektera över utbildningens och studiernas roll för att utveckla yrkeskompetens och yrkesprofessionen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

För förskollärarexamen ska studenten
- visa sådana kunskaper inom det förskolepedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen (förskolepedagogik).
- visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (utbildningsvetenskaplig kärna).
- visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som behövs för yrkesutövningen. (förskolepedagogik).
- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia (utbildningsvetenskaplig kärna).

Färdighet och förmåga

För förskollärarexamen ska studenten
- visa förmåga att kommunicera och förankra förskolans värdegrund inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna (utbildningsvetenskaplig kärna).

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För förskollärarexamen ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga (förskolpedagogik)
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet gör bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling (utbildningsvetenskaplig kärna).
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet (Förskolepedagogik).

Innehåll

Kursen består av tre delmoment

Delmoment 1 (utbildningsvetenskaplig kärna 9 hp). Yrkesutövning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
I momentet behandlas skolans och förskolans utveckling ur ett historiskt perspektiv. Momentet omfattar även läroplansteori relaterat till förskolans uppdrag och styrdokument. Delmomentet innefattar även pedagogik som vetenskaplig disciplin och forskningsfält med särskilt fokus på forskning i och om förskolan samt forskningens påverkan på och betydelse för förskolans verksamhet och förskollärares yrkesutövning.

Delmoment 2 (förskolepedagogik 15 hp). Förskolans uppdrag: från formulering till realisering.
I momentet behandlas fortsatt förskollärares uppdrag och verksamhetsområde, med fokus på barns utveckling lek och lärande liksom barns tidiga relationer, delaktighet och inflytande. Momentet innefattar även barns perspektiv och barnperspektiv i forskning och yrkesutövning. I momentet behandlas även innebörder av att vara förskollärarstudent och att växa och utvecklas i förskollärarrollen.

Delmoment 3 (utbildningsvetenskaplig kärna 6 hp). Förskolans värdegrund
I momentet behandlas förskolans värdegrund samt dess relation till grundläggande demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter och barns rättigheter.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6a)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Huvudområdet för kursen är pedagogik. Undervisningen sker vid och mellan campusträffar, med stöd av en digital lärplattform. Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar och litteraturstudier är huvudform för kunskapsmålen. Seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse. Gruppövningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål. I kursen används estetiska uttrycksformer och praktiskt estetiska övningar.

Examination

Examinationer är obligatoriska moment. Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps- insikts- och förståelsemål prövas skriftligt eller muntlig. Färdighetsmål prövas genom att den enskilde studenten prövas och bedöms vid praktiska övningar och uppgifter.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare versioner av kursen har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenten till denna kursplan

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare: Ackesjö, Helena, Persson, Sven
Artikeltitel: Skolförberedelse i förskoleklass. Att vara lärare-i-relation i gränslandet
Tidskrift: Pedagogisk forskning i Sverige
År/Volym/nr/sidor: 15/nr2-3/? 21 s.

Författare/red: Bartholdsson, Åsa
Titel: Den vänliga maktutövningens regim - om normalitet och makt i skolan
Upplaga: 2008
Förlag: Stockholm: Liber

Författare/red: Bie, Kristin
Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
Upplaga: (1. uppl.)
Förlag: Malmö: Gleerups
Kommentar: 122 s.

Författare/red: Bjorndal, C. R. P
Titel: Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning.
Upplaga: 2018 (Andra upplagan)

Författare/red: Dahlberg, Gunilla. & Lenz Taguchi, Hillevi
Titel: Förskola och skola: om två skilda traditioner och om visionen om en mötesplats
Upplaga: (2. uppl.)
Förlag: Stockholm: Liber
Kommentar: 44 s.

Författare/red: Dewey, John
Titel: Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter
Upplaga: (4., [utök.] utg.)
Förlag: Stockholm: Natur och kultur
Kommentar: 223 s. (Inledningen samt kapitel 2 och 3)

Författare/red: Gren, Jenny
Titel: Etik i pedagogiskt vardagsarbete
Upplaga: 2007. (3. uppl.)
Förlag: Stockholm: Liber
Kommentar: 240 s.

Författare/red: Hedlin, Maria
Titel: Lilla genushäftet 2.0: om genus och skolans jämställdhetsmål
Upplaga: 2010 (Uppdaterad och omarb. version)
Förlag: Växjö: Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet.
Kommentar: 44 s.

Författare/red: Johannesen, Nina & Sandvik, Ninni
Titel: Små barns delaktighet och inflytande
Upplaga: 2009.
Förlag: Liber
Kommentar: 120 s.

Författare/red: Linde, Göran
Titel: Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori
Upplaga: 2006
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Lundgren, Ulf P, Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.)
Titel: Lärande, skola och bildning, grundbok för lärare
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Natur och Kultur
Kommentar: Kap: 4, 5, 8, 9, 13

Författare/red: Markström, Ann-Marie
Titel: Förskolan som normaliseringspraktik: en etnografisk studie.
Upplaga: 2005 (1.uppl.)
Förlag: Linköping: Linköpings universitet

Författare/red: Mårdsjö Olsson, A
Titel: Att lära andra lära: medveten strategi för lärande i förskolan
Upplaga: 2010
Förlag: Stockholm: Liber
Kommentar: 169 s.

Författare/red: Nilsson Sjöberg, Mattias (red)
Titel: Pedagogik som vetenskap: en inbjudan
Upplaga: 2018 1 uppl.
Förlag: Malmö, Gleerups

Författare/red: Olofsson, B
Titel: Den fria lekens pedagogik: teori och praktik om fantasileken
Upplaga: 2017
Förlag: Stockholm: Liber
Kommentar: 240 s.

Författare/red: Rantala, Anna
Titel: - Snälla du! Kan du sätta dig? [Elektronisk resurs] : om vägledning i förskolan.
Upplaga: 2016
Förlag: Diss. Umeå : Umeå universitet
Webbadress: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-126087
Kommentar: Tillgänglig på Internet.

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan för förskolan Lpfö 18
Upplaga: 2018 (Ny ,rev uppl.)
Förlag: Stockholm: Skolverket
Kommentar: http://www.skolverket.se/publikationer?id=4001

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017
Upplaga: 2017
Förlag: Stockholm: Skolverket
Kommentar: 289 s.

Författare/red: Sommer, D
Titel: Barndomspsykologi: utveckling i en förändrad värld
Upplaga: 2008 (3. uppl.)
Förlag: Malmö: Liber
Kommentar: 304 s.

Författare/red: Thurén, T
Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
Upplaga: 2007 (2., [omarb.] uppl.)
Förlag: Stockholm: Liber
Kommentar: 184 s.

Författare/red: Vygotskij, Lev S
Titel: Fantasi och kreativitet i barndomen
Upplaga: 1952
Förlag: Daidalos

Aktuella artiklar, avhandlingar, aktuella styrdokument samt andra resurser inom området tillkommer