Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet, 7,5 hp

Tourism Studies Ba (A) Destination development and sustainability, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: TR054G
Ämne huvudområde: Turismvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Destinationsutveckling och hållbarhet
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-11-14
Fastställd: 2013-12-10
Senast ändrad: 2019-05-10
Giltig fr.o.m: 2019-08-30

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om och förståelse för hur turistdestinationer påverkas av omvärldsfaktorer utifrån givna komparativa fördelar och hur de använder sina resurser. Det omfattar de centrala utmaningar som turistdestinationer ställs inför avseende ekonomisk, social och miljömässig utveckling på kort- och lång sikt.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten visa förmåga att:

• definiera och förklara grundläggande begrepp kopplade till teorier och modeller för destinationsutveckling.
• identifiera olika aktörers positioner i det turistiska systemet och diskutera de utmaningar som aktörerna måste hantera för att trygga konkurrenskraften på en destination samtidigt som hänsyn tas till lokalbefolkningens intressen och välfärd.
• kritiskt analysera och kommunicera turismens roll som verktyg för hållbar lokal- och regional utveckling.

Innehåll

Turismens utveckling globalt, nationellt och lokalt relateras till begrepp som omvärldsanalys, näringens produktionsvillkor och besökarnas helhetsupplevelse. Fokus läggs på att dels identifiera utmaningar, spänningar och olika gap mellan det turistiska systemets aktörer, dels hur de genom att aktivt agera och anpassa sig till sin omvärld kan påverka utvecklingen mot mer hållbara destinationer avseende ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt muntliga och skriftliga övningar (vissa obligatoriska). Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen och seminarier.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Kompendium
Titel: Aspekter på destinationsutveckling
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Kompendium vid Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)

Författare/red: Ritchie, J R Brent & Geoffrey, Crouch
Titel: The Competitive Destination. A Sustainable Tourism perspective
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: CABI Publishing
Kommentar: Valda delar av boken

Författare/red: Viken, Arvid & Granas, Brynhild
Titel: Tourism Destination Development: Turns and Tactics
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Routledge
Kommentar: Valda delar av boken

Referenslitteratur

Författare/red: Murphy, Peter E & Murphy, Ann E
Titel: Management for Tourism Communities. Bridging the Gaps
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Channel View Publications

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Övrig information

Kursen ges som en del av Turism och destinationsutveckling, 180 hp (Credits).

Undervisning kan förekomma på engelska.