Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare åk 4-6, 15 hp

Education BA(A), Educational Science I for Primary School Teacher Education Programme, 4-6, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE107G
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare åk 4-6
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Undervisning 100%
Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2011-09-14
Fastställd: 2011-10-03
Senast ändrad: 2019-05-24
Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Kursen syftar till att den studerande skall visa kunskap om skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna, liksom läroplansteori och didaktik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande:
- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och kännedom om skolväsendets historia
- visa grundläggande kunskaper i didaktik inklusive metodik som krävs i undervisning och lärande för yrkesutövningen
- visa grundläggande kännedom om vetenskapsteori och dess betydelse för yrkesutövningen
- visa förmåga att kommunicera skolans värdegrund inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen
- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten
- visa grundläggande förmåga och ha insikten i sitt eget behov av att utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet
- visa grundläggande kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten

Innehåll

Kursen innehåller skolväsendets historia, skolans värdegrund, grundskolans didaktik, grundläggande pedagogiska perspektiv, läroplansteori och styrdokument samt digitala verktyg och digitala miljöer. I kursen behandlas även vetenskapsteori och akademiskt skrivande.

Behörighet


(OB 6b)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar är huvudform för kunskapsmålen, seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse. Gruppövningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål.

Examination

Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps- insikts- och förståelsemål prövas skriftligt eller muntligt. Färdighetsmålen prövas via att den enskilda studenten prövas och bedöms vid praktiska övningar.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier:
A
Framstående
Studenten visar framstående resultat i förhållande till de krav som ställs i lärandemålen för kursen

B
Mycket bra
Studenten visar mycket bra resultat i förhållande till de krav som ställs i lärandemålen för kursen

C
Bra
Studenten visar bra resultat i förhållande till de krav som ställs i lärandemålen för kursen

D
Tillfredställande
Studenten visar tillfredställande resultat i förhållande till de krav som ställs i lärandemålen för kursen

E
Tillräcklig
Studenten visar tillräckliga resultat i förhållande till de krav som ställs i lärandemålen för kursen

Fx
Otillräcklig Komplettering möjlig
Studenten visar otillräckliga resultat i förhållande till de krav som ställs i lärandemålen för huvudområdet pedagogik Ytterligare arbete krävs för att uppfylla lärandemålen för kursen

F
Otillräcklig
Studenten visar otillräckliga resultat i förhållande till de krav som ställs i lärandemålen för kursen

Begränsning av examination

Studenter antagna till en tidigare version av kursen har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Almström Persson, G., Blomström, V., Vogel, A. & Wirdenäs, K.
Titel: Språk i samspel- praktisk retorik för pedagoger
Upplaga: 2016
Förlag: Aglaktuq

Författare/red: Bie, Kristin
Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Gleerups

Författare/red: Bruun, S.
Titel: Digitala arbetssätt i klassrummet: att våga ta språnget.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Gothia Fortbildning

Författare/red: Bunar, N
Titel: Nyanlända och lärande: mottagande och inkludering
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Natur och kultur

Författare/red: Dysthe, O., Hertzberg, F. & Lökensgard Hoel, T.
Titel: Skriva för att lära
Upplaga: 2011
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Ekman,Joakim, Pilo, Lina
Titel: Skolan, demokratin och de unga medborgarna
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Fleischer, H. & Kvarnsell, H.
Titel: Digitalisering som lyfter skolan: teori möter praktik
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Gothia Fortbildning.

Författare/red: Förenta nationerna
Titel: Barnkonventionen
Kommentar: https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full

Författare/red: Hedlin, Maria
Titel: Jämställdhet - en del av skolans värdegrund
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Kronlid, David O
Titel: Skolans värdegrund 2.0
Upplaga: Senaste
Förlag: Natur och Kultur

Författare/red: Linde, Göran
Titel: Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Lund

Författare/red: Lundgren, Ulf.P, Säljö, Roger, Liberg, Caroline
Titel: Lärande, skola, bildning
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Natur & Kultur
Kommentar: Utvalda kapitel.

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Skolverket
Webbadress: http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894
Kommentar: Kan laddas ner som pdf

Författare/red: Thurén, Torsten
Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Referenslitteratur

Författare/red: Alexanderson, Kristina
Titel: Källkritik på Internet (1st ed., p. 52)
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Stiftelsen för Internetinfrastruktur
Webbadress: https://iis.se/docs/Kallkritik-pa-Internet.pdf

Författare/red: Backman Jarl
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Webbadress: www.studentlitteratur.se,
Kommentar: Valda delar.

Författare/red: Bronäs, Agneta & Runebou, Niclas
Titel: Ämnesdidaktik – en undervisningskonst
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Norstedts

Författare/red: Klang, Mathias
Titel: Copyright – Copyleft (4th ed.)
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Stiftelsen Internetinfrastruktur
Webbadress: https://www.iis.se/docs/copyright_copyleft.pdf

Författare/red: Persson, Sven & Riddersporre, Bim
Titel: Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga år
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Natur & kultur

Författare/red: Richardson, Gunnar
Titel: Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Utbildningsdepartementet
Titel: Skollag
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Utbildningsdepartementet
Kommentar: SFS nr: 2010:800

Artiklar, avhandlingar och skönlitteratur tillkommer.

Här hittar du de fullständiga läroplanerna:
http://www.skolverket.se/sb/d/468

Övrig information

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på avdelningen. Resultatet återkopplas till studentgruppen, studentkåren och programrådet. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.