Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Kursplan för Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Lagstiftning och förvaltningskunskap, 7,5 hp

Archives and Information Science BA (A), Archival Regulations, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK016G
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Lagstiftning och förvaltningskunskap
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 40%, Teknik 60%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2011-10-01
 • Fastställd: 2012-04-10
 • Senast ändrad: 2019-06-23
 • Giltig fr.o.m: 2019-07-01

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap i rättsvetenskap. Kursen syftar även till att ge grundläggande juridisk kunskap för att kunna praktiskt verka inom området arkiv- och dokumenthantering.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- redogöra för det svenska rättsystemets principer, uppbyggnad och centrala juridiska termer
- använda och tillämpa olika typer av rättskällor
- redogöra skriftligen för offentlighetslagstiftning, PUL, sekretesslagstiftning, förvaltningslagstiftning och arkivlagstiftning

Innehåll

- Grundläggande rättskunskap
- Offentlighetslagstiftning
- Arkivlagstiftning
- Förvaltningslagen, PUL
- Offentlighets- och sekretesslagen

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Grundläggande arkiv- och informationsvetenskap, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Den lärarledda undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, studiebesök, metod- och gruppövningar samt laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier. Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och Internetuppkoppling.

Examination

I107: Skriftlig inlämningsuppgift 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I207: Skriftlig inlämningsuppgift 2, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

S107: Seminarium: rättsfall, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1.5 hp, S107: Seminarium: rättsfall
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp I107: Skriftlig inlämningsuppgift 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.5 hp, I207: Skriftlig inlämningsuppgift 2
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A–E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för student.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bohlin Alf
 • Titel: Offentlighetsprincipen
 • Förlag: Juristförlaget
 • Kommentar: ISBN 9789139205388
 • Författare/red: Cecilia Magnusson Sjöberg
 • Titel: Rättsinformatik. Juridiken i det digitala informationssamhället
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2016
 • Författare/red: Geijer Ulrika, Lenberg Eva & Lövblad Håkan
 • Titel: Arkivlagen, En kommentar
 • Förlag: Norstedts Juridik
 • Kommentar: ISBN 978-91-39-10996-9
 • Författare/red: Hydén Håkan
 • Titel: Rättsregler
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: ISBN 9789144057361
 • Författare/red: Monika Wendleby & Dag Wetterberg
 • Titel: Dataskyddsförordningen GDPR. Förstå och tillämpa i praktiken
 • Förlag: Sanoma utbildningar, Livonia Print
 • Upplaga: 2018
 • Författare/red: Warnling-Nerep Viveca
 • Titel: En introduktion till förvaltningsrätten
 • Förlag: Norstedts Juridik
 • Kommentar: ISBN 978-913920546-3
Ca 100 sidor författningstext samt ca 50 sidor artiklar tillkommer.

Kompletterande artiklar och annat material kan tillkomma i samband med kursstart.
Övrig information
Rekommendation: datorvana - ordbehandling, Internetanvändning och e-post. Vana att läsa litteratur på engelska.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod AK024G.