Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Journalistik GR (A), Berätta med ord, ljud och bild, 7,5 hp

Journalism BA (A), Journalistic Storytelling, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO058G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Berätta med ord, ljud och bild
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 25%, Teknik 75%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2015-03-10
 • Fastställd: 2015-06-03
 • Senast ändrad: 2019-06-11
 • Giltig fr.o.m: 2019-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grunderna i journalistiskt berättande i olika medieformat.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten:
- kunna tillämpa journalistiskt berättande med ljud, stillbild och rörlig bild
- förklara berättartekniska grepp för att göra journalistiken attraktiv för en publik på olika plattformar
- kunna redogöra för hur de olika berättarteknikerna uppfattas av publiker, samt redogöra för de olika teknikernas styrkor och svagheter
- känna till och tillämpa de språkriktighetskrav som ställs på professionella journalistiska texter

Innehåll

Kursen kretsar kring det journalistiska berättandet i dess olika former, oberoende av plattform. Studenterna undervisas i mindre grupper om berättande med ljud, bild och rörlig bild. Undervisning ges också i språkriktighet. Övningar behandlar såväl bildspråk som det talade och skrivna språket. Genom hela kursen ges till övervägande del praktisk undervisning i medieutveckling, dramaturgi, nyhetsrapportering och intervjuteknik. Studenterna förväntas förhålla sig till olika publiker/målgrupper.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.
Obligatorisk närvaro gäller vid vissa föreläsningar och vid samtliga seminarier och övningar.
Undervisning, övningar och studiebesök kan förläggas till helg- och kvällstid.

Examination

M100: Berätta med ord, ljud och bild, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.
Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bo Bergström
 • Titel: Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam, information och profil
 • Förlag: Carlsson
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Läsanvisning: kapitel 1, 9 och 14.
 • Författare/red: Häger Björn
 • Titel: Intervjuteknik
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Läsanvisning: kapitel 2 – 4
 • Författare/red: Häger, Björn
 • Titel: Reporter - en grundbok i journalistik
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Kapitel 2, 6 och Appendix, del av kapitel 10 (sidorna 491-536).
 • Författare/red: Pressens samarbetsnämd
 • Titel: Spelregler för press, radio och tv
 • Förlag: TU service
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Schori Martin
 • Titel: Online Only
 • Förlag: Carlsson Bokförlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Läsanvisning: kapitel 2 och 3
 • Författare/red: Språkrådet
 • Titel: Svenska skrivregler
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: Finns tillgänglig som e-bok via https://biblioteket.miun.se/databaser-a-o
 • Kommentar: Kapitel 6 – 12.9.2 (sid 79 – 196).

Referenslitteratur

 • Författare/red: Svenska språknämnden
 • Titel: Språkriktighetsboken
 • Förlag: Norstedts akademiska förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: TU
 • Titel: TT-språket
 • Kommentar: Kan läsas på http://info.tt.se/tt-spraket/
Övrig information
Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.
Att plagiera är inte tillåtet och kommer att resultera i att anmälan lämnas in till rektor.