Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Journalistik GR (A), Att arbeta på redaktion I, 7,5 hp

Journalism BA (A), The Newsroom I, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO057G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Att arbeta på redaktion I
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 50%, Teknik 50%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2015-03-10
 • Fastställd: 2015-06-17
 • Senast ändrad: 2019-06-11
 • Giltig fr.o.m: 2019-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska lära sig grundläggande villkor och metoder för journalistiskt nyhetsarbete på en redaktion.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- redogöra för bildens betydelse för nyhetsarbetet
- redogöra för en redaktions organisation och produktionsvillkor
- kunna tillämpa grundläggande principer för källkritik, offentlighetsprincipen och research samt kunna producera grundläggande nyhetsjournalistik
- kunna tillämpa grundläggande etiska principer i praktiskt nyhetsarbete
- kunna använda olika tekniska system för publicering

Innehåll

Kursen tar det journalistiska berättandet in i den redaktionella miljön. Studenten får lära sig grundläggande journalistiskt nyhetsarbete med offentlighetsprincipen, källkritik och etik som viktiga komponenter. Praktisk utbildning ges i tekniska digitala system för publicering och research. Kursen avslutas med en redaktionsövning där studenterna i grupp under några dagar driver egna nyhetsredaktioner, producerar och publicerar journalistiskt nyhetsmaterial på egen digital plattform.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar. Övningar kan förläggas till helg- och kvällstid. Obligatorisk närvaro gäller vid vissa moment.

Examination

M100: Att arbeta på redaktion I, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examinationen görs skriftligt och muntligt, enskilt och i grupp.
Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Pressens samarbetsnämnd, Spelregler för Press, radio och tv
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Kan laddas ned som PDF gratis via http://tu.se/shop/
 • Författare/red: Gunnar Nygren, Ingela Wadbring
 • Titel: På väg mot medievärlden 2030
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Kapitel 6-10.
 • Författare/red: Göran Segeholm
 • Titel: Bildjournalistik, idéer, begrepp och praktiska råd
 • Förlag: Fojo
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Internetstiftelsen i Sverige (IIS)
 • Titel: Källkritik på internet
 • Webbadress: Digital (http://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/kallkritik-pa-internet)
 • Författare/red: Martin Schori
 • Titel: Online only: allt du behöver veta för att bli morgondagens journalist
 • Förlag: Carlssons bokförlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Ny upplaga augusti 2019
 • Författare/red: Nils Funcke
 • Titel: Att publicera
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: kap 8
 • Författare/red: Nils Funcke
 • Titel: Offentlighetsprincipen, praktik och teori
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: kap 1 – 4
Övrig information
Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.
Att plagiera är inte tillåtet och kommer att resultera i att anmälan lämnas in till rektor.