Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Engelska GR (A), Engelska I för grundlärare åk 4-6 (A2), 7,5 hp

English BA (A), English I for Primary School Teachers, Year 4-6 (A2) 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN027G
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Engelska I för grundlärare åk 4-6 (A2)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-05-29
 • Fastställd: 2020-06-08
 • Senast ändrad: 2020-06-08
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-10

Syfte

Kursen syftar till att utveckla den studerandes kunskaper om de engelskspråkiga ländernas litteratur utifrån barnets perspektiv. Den studerande ska också utveckla ett kritiskt förhållningssätt till undervisningsmaterialet och dess innehåll samt kunna analysera litteraturen med hänsyn tagen till variation i kontext. Studenterna ska även inhämta grundläggande ämnesdidaktisk kunskap.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:
- kunna beskriva och förklara grundläggande termer och begrepp i litterär analys, samt använda dessa begrepp till att genomföra analyser som kännetecknas av ett kritiskt förhållningssätt
- redovisa kunskap om och förståelse av enskilda engelskspråkiga litterära verk och kulturella uttryck samt visa förmåga att med relevanta begrepp läsa, förstå, diskutera och analysera dessa verk
- bidra konstruktivt till studierna, individuellt och i grupp, samt planera sin studietid på kort och lång sikt
- visa förmåga att genomgående inom utbildningen använda informations- och kommunikationsteknik
- applicera och pröva vunna insikter och kunskaper i undervisningssituationen
- redogöra för ett didaktiskt perspektiv på ämnet engelska
- demonstrera ämnesdidaktiska färdigheter vid undervisning i engelska, det vill säga förmågan att planera, leda, genomföra och utvärdera undervisning i engelska

Innehåll

Engelskspråkig litteratur: Barnets perspektiv
(Literature in English: Children's Perspectives)

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6b)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar
Inspelade föreläsningar
Gruppövningar
Gruppdiskussioner

Examination

M110: Engelskspråkig litteratur: Barnets perspektiv, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Momentet examineras genom:
Deltagande i självutvärdering och kamratgranskning
Skriftliga inlämningsuppgifter
Presentation av inhämtade kunskaper relaterade till kurslitteratur
Deltagande i gruppdiskussioner

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Haddon, Mark
 • Titel: The Curious Incident of the Dog in the Night-time
 • Förlag: Vintage
 • Upplaga: 2004
 • Kommentar: 224 sidor. Eller annan upplaga
 • Författare/red: Lee, Harper
 • Titel: To Kill a Mocking Bird
 • Förlag: Arrow Books Ltd
 • Upplaga: 1989
 • Kommentar: 309 sidor. Eller annan upplaga
 • Författare/red: Taylor, Marilyn
 • Titel: Faraway Home
 • Förlag: O’Brien Press Ltd
 • Upplaga: 1999
 • Kommentar: 224 sidor. Eller annan upplaga
Ytterligare kursmaterial (artiklar, bokkapital, noveller) tillhandahållas av institutionen
Övrig information
Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.