Företagsekonomi AV, Företagsvärdering: expertis och intuition , 1,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Företagsekonomi AV, Företagsvärdering: expertis och intuition , 1,5 hp

Business Administration MA, Company Valuation: Expertise and Intuition, 1,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ016U
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Företagsvärdering: expertis och intuition
 • Högskolepoäng: 1,5
 • Fördjupning vs. Examen: AXX - Kursen ligger på avancerad nivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-05-06
 • Fastställd: 2019-09-02
 • Senast ändrad: 2019-09-02
 • Giltig fr.o.m: 2019-07-01

Syfte

Kursens syfte är att kursdeltagarna ska utveckla fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor om hur individers expertis och intuition påverkar företagsvärdering. Kursen syftar också till att kursdeltagarna via vunna kunskaper, färdigheter och förmågor ska kunna bidra till organisatorisk utveckling inom området.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna visa:
• kunskap och förståelse inom huvudområdet företagsekonomi, inbegripet fördjupade kunskaper om expertis och intuition inom ramen för företagsvärdering samt insikter i aktuella forskningsfrågor
• färdighet och förmåga att (i) integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, (ii) självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter och (iii) skriftligt och muntligt redogöra och argumentera för sina slutsatser i dialog med andra
• värderingsförmåga avseende relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, ett förhållningssätt som påvisar insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar samt förmåga att identifiera sina behov av ytterligare kunskap, ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling och bidra till organisatorisk utveckling

Lärandemålen gäller området expertis och intuition avseende företagsvärdering.

Innehåll

I kursen ingår följande innehåll:
• teorier, metoder och modeller om företagsvärdering
• teorier om expertis och intuition
• expertis och intuitions påverkan på företagsvärdering

Behörighet

Kursen är en uppdragsutbildning och får endast sökas av anställda hos uppdragsgivaren. Det krävs ett godkännande från uppdragsgivaren för att vara behörig till kursen.

Kursen är på avancerad nivå och rekommendationen är att deltagarna har en kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi, eller motsvarande.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Undervisningen består av:
• föreläsningar över nätet
• handledning över nätet
• seminarier

Kursdeltagarna ansvarar själva för det egna lärandet och förväntas självständigt söka information, arbeta med organisationsspecifika utmaningar och data samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Examination

1000: Examination, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examination sker genom en individuell skriftlig uppgift samt en gruppbaserad seminarieuppgift med fokus på tillämpning av teoretiska perspektiv på autentiska organisatoriska problem.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

För att kunna delta i kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning, ljudkort samt headset (d.v.s. hörlurar med mikrofon). Datorvana krävs.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Ericsson, K.A. & Ward, P.
 • Artikeltitel: Capturing the naturally occurring superior performance of experts in the laboratory: Toward a science of expert and exceptional performance
 • Tidskrift: Current Directions in Psychological Science
 • År/Volym/nr/sidor: 2007/16/6/346-350
 • Författare: Grant, M., Nilsson, F. & Nordvall, A-C.
 • Artikeltitel: The use of intuitive expertise in acquisition-making: An explorative study. Submitted to Handbook of Intuition Research as Practice.
 • År/Volym/nr/sidor: 2019
 • Författare: Huang, L. & Pearce, J.L.
 • Artikeltitel: Managing the unknowable: The effectiveness of early–stage investor gut feel in entrepreneurial investment decisions
 • Tidskrift: Administrative Science Quarterly
 • År/Volym/nr/sidor: 2015/60/4/634-670
 • Författare: Kahneman, D. & Klein, G.
 • Artikeltitel: Conditions for intuitive expertise: A failure to disagree
 • Tidskrift: American Psychologist
 • År/Volym/nr/sidor: 2009/64/6/515-526
 • Författare: Lipshitz, R. & Shulimovitz, N.
 • Artikeltitel: Intuition and emotion in bank loan officers' credit decisions
 • Tidskrift: Journal of Cognitive Engineering and Decision Making
 • År/Volym/nr/sidor: 2007/1/2/212-233

Sidan uppdaterades 2022-07-14