Företagsekonomi AV, Förändringsledning: organisationsutveckling, 1,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Företagsekonomi AV, Förändringsledning: organisationsutveckling, 1,5 hp

Business Administration MA, Change Management: Organizational Development, 1,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ019U
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Förändringsledning: organisationsutveckling
 • Högskolepoäng: 1,5
 • Fördjupning vs. Examen: AXX - Kursen ligger på avancerad nivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Fastställd: 2019-09-02
 • Senast ändrad: 2019-09-02
 • Giltig fr.o.m: 2019-07-01

Syfte

Kursens syfte är att kursdeltagarna ska utveckla fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor om organisatorisk förändringsledning, varför det behövs, hur förändringsarbete kan genomföras och hur kringliggande faktorer ömsesidigt kan påverka framgångsrika förändringsinitiativ. Kursen syftar också till att kursdeltagarna via vunna kunskaper, färdigheter och förmågor ska kunna bidra till organisatorisk utveckling inom området.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna visa:
• kunskap och förståelse inom huvudområdet företagsekonomi, inbegripet fördjupade kunskaper om organisationsutveckling samt insikter i aktuella forskningsfrågor
• färdighet och förmåga att (i) integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, (ii) självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter och (iii) skriftligt och muntligt redogöra och argumentera för sina slutsatser i dialog med andra
• värderingsförmåga avseende relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, ett förhållningssätt som påvisar insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar samt förmåga att identifiera sina behov av ytterligare kunskap, ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling och bidra till organisatorisk utveckling

Lärandemålen gäller området förändringsledning och organisationsutveckling

Innehåll

I kursen ingår följande innehåll:
• teoretiska perspektiv på förändringsledning och förändringsstrategier
• metoder och modeller om ledarskap kring förändringsprocesser
• analyser av kringliggande faktorer av vikt för förändringsledning och organisationsutveckling

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Undervisningen består av:
• föreläsningar över nätet
• handledning över nätet
• seminarier

Kursdeltagarna ansvarar själva för det egna lärandet och förväntas självständigt söka information, arbeta med organisationsspecifika utmaningar och data samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Examination

1000: Examination, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examination sker genom en individuell skriftlig uppgift samt en gruppbaserad seminarieuppgift med fokus på tillämpning av teoretiska perspektiv på autentiska organisatoriska problem.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

För att kunna delta i kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning, ljudkort samt headset (d.v.s. hörlurar med mikrofon). Datorvana krävs.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Armenakis, A.A. & Harris, S.
 • Artikeltitel: Crafting a change message to create transformational readiness
 • Tidskrift: Journal of Organizational Change Management
 • År/Volym/nr/sidor: 2002/15/2/169-183
 • Författare: Beer, M. & Eisenstat, R.A.
 • Artikeltitel: Developing an organization capable of implementing strategy and learning
 • Tidskrift: Human Relations
 • År/Volym/nr/sidor: 1996/49/5/597-621
 • Författare: Burnes, B.
 • Artikeltitel: No such thing as … a ‘one best way’ to manage organizational change
 • Tidskrift: Management Decision
 • År/Volym/nr/sidor: 1996/34/10/11-18
 • Författare: Hughes, M.
 • Artikeltitel: Do 70 per cent of all organizational change initiatives really fail
 • Tidskrift: Journal of Change Management
 • År/Volym/nr/sidor: 2011/10/2/451-464
 • Författare: Markus, M.
 • Artikeltitel: Technomanagement: using IT to drive organizational change
 • Tidskrift: Journal of Information Technology
 • År/Volym/nr/sidor: 2004/19/1/4-20
 • Författare: Patwell, B.. Gray, D. & Kanellakos, S.
 • Artikeltitel: Discovering the magic of culture shifts: A case study in large scale culture transformation
 • Tidskrift: OD Practitioner
 • År/Volym/nr/sidor: 2012/44/1/11-17
 • Författare: Todaro, J.B.
 • Artikeltitel: What is a best practice?
 • Tidskrift: Community & Junior College Libraries
 • År/Volym/nr/sidor: 2002/11/1/27-36

Sidan uppdaterades 2022-07-14