Företagsekonomi AV, Företagsvärdering: relativa värderingsansatser , 3 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Företagsekonomi AV, Företagsvärdering: relativa värderingsansatser , 3 hp

Business Administration MA, Company Valuation: Relative Valuation Approches, 3 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ014U
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Företagsvärdering: relativa värderingsansatser
 • Högskolepoäng: 3
 • Fördjupning vs. Examen: AXX - Kursen ligger på avancerad nivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-05-06
 • Fastställd: 2019-09-02
 • Senast ändrad: 2019-09-02
 • Giltig fr.o.m: 2019-07-01

Syfte

Kursens syfte är att kursdeltagarna ska utveckla fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor om relativ värdering av ett företag. Kursen syftar också till att kursdeltagarna via vunna kunskaper, färdigheter och förmågor ska kunna bidra till organisatorisk utveckling inom området.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna visa:
• kunskap och förståelse inom huvudområdet företagsekonomi, inbegripet fördjupade kunskaper om relativa värderingsansatser inom ramen för företagsvärdering samt insikter i aktuella forskningsfrågor
• färdighet och förmåga att (i) integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, (ii) självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter och (iii) skriftligt och muntligt redogöra och argumentera för sina slutsatser i dialog med andra
• värderingsförmåga avseende relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, ett förhållningssätt som påvisar insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar samt förmåga att identifiera sina behov av ytterligare kunskap, ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling och bidra till organisatorisk utveckling

Lärandemålen gäller området relativa värderingsansatser avseende företagsvärdering.

Innehåll

I kursen ingår följande innehåll:
• teorier, metoder och modeller för relativ värdering av företag
• analys av värdedrivande funktioner
• validering av resultat vid relativ värdering av företag

Behörighet

Kursen är en uppdragsutbildning och får endast sökas av anställda hos uppdragsgivaren. Det krävs ett godkännande från uppdragsgivaren för att vara behörig till kursen.

Kursen är på avancerad nivå och rekommendationen är att deltagarna har en kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi, eller motsvarande.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Undervisningen består av:
• föreläsningar över nätet
• handledning över nätet
• seminarier

Kursdeltagarna ansvarar själva för det egna lärandet och förväntas självständigt söka information, arbeta med organisationsspecifika utmaningar och data samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Examination

1000: Examination, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examination sker genom en individuell skriftlig uppgift samt en gruppbaserad seminarieuppgift med fokus på tillämpning av teoretiska perspektiv på autentiska organisatoriska problem.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

För att kunna delta i kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning, ljudkort samt headset (d.v.s. hörlurar med mikrofon). Datorvana krävs.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Damodaran, A.
 • Titel: Investment valuation – tools and techniques for determining the value of any asset
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Wiley
 • Författare: Goedhart, M., Koller, T. & Wessels, D.
 • Artikeltitel: The right role for multiples in valuation
 • Tidskrift: McKinsey
 • År/Volym/nr/sidor: 2005/7-11
 • Författare: Park, Y.S. & Lee, L-J.
 • Artikeltitel: An empirical study on the relevance of applying relative valuation models to investment strategies in the Japanese stock market
 • Tidskrift: Japan and the World Economy
 • År/Volym/nr/sidor: 2003/15/331-339

Sidan uppdaterades 2022-07-14