Företagsekonomi AV, Kund- och affärsrelationer: kundengagemang, 4,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Företagsekonomi AV, Kund- och affärsrelationer: kundengagemang, 4,5 hp

Business Administration MA, Customer and Business Relationships: Customer Engagement, 4,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ017U
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Kund- och affärsrelationer: kundengagemang
 • Högskolepoäng: 4,5
 • Fördjupning vs. Examen: AXX - Kursen ligger på avancerad nivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-05-06
 • Fastställd: 2019-09-02
 • Senast ändrad: 2019-09-02
 • Giltig fr.o.m: 2019-07-01

Syfte

Kursens syfte är att kursdeltagarna ska utveckla fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor om fenomenet kundengagemang (customer engagement), hur kunder (konsumenter) blir aktivt engagerade i företag och vilka för- och nackdelar som engagemanget kan medföra för företag men även för konsumenter. Kursen syftar också till att kursdeltagarna via vunna kunskaper, färdigheter och förmågor ska kunna bidra till organisatorisk utveckling inom området.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna visa:
• kunskap och förståelse inom huvudområdet företagsekonomi, inbegripet fördjupade kunskaper om kundengagemang samt insikter i aktuella forskningsfrågor
• färdighet och förmåga att (i) integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, (ii) självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter och (iii) skriftligt och muntligt redogöra och argumentera för sina slutsatser i dialog med andra
• värderingsförmåga avseende relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, ett förhållningssätt som påvisar insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar samt förmåga att identifiera sina behov av ytterligare kunskap, ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling och bidra till organisatorisk utveckling

Lärandemålen gäller området kundengagemang.

Innehåll

I kursen ingår följande innehåll:
• teorier om kundengagemang
• faktorer som ger upphov till kundengagemang
• konsekvenser av kundengagemang

Behörighet

Kursen är en uppdragsutbildning och får endast sökas av anställda hos uppdragsgivaren. Det krävs ett godkännande från uppdragsgivaren för att vara behörig till kursen.

Kursen är på avancerad nivå och rekommendationen är att deltagarna har en kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi, eller motsvarande.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Undervisningen består av:
• föreläsningar över nätet
• handledning över nätet
• seminarier

Examination

1000: Examination, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examination sker genom en individuell skriftlig uppgift samt en gruppbaserad seminarieuppgift med fokus på tillämpning av teoretiska perspektiv på autentiska organisatoriska problem.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

För att kunna delta i kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning, ljudkort samt headset (d.v.s. hörlurar med mikrofon). Datorvana krävs.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Brodie, R.J., Hollebeek, L.D., Juric, B. & Ilic, A.
 • Artikeltitel: Customer engagement: Conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research
 • Tidskrift: Journal of Service Research
 • År/Volym/nr/sidor: 2011/14/3/252-271
 • Författare: Harmeling, C., Moffett, J., Arnold, M. & Carlson, B.
 • Artikeltitel: Toward a theory of customer engagement marketing
 • Tidskrift: Journal of the Academy of Marketing Science
 • År/Volym/nr/sidor: 2017/45/3/312-335
 • Författare: Jaakkola, E. & Alexander, M.
 • Artikeltitel: The role of customer engagement behavior in value co-creation a service system perspective
 • Tidskrift: Journal of Service Research
 • År/Volym/nr/sidor: 2014/17/3/247-261
 • Författare: Kosiba, J.P.B., Boateng, H., Amartey, A.F.O., Boakye, R.O. & Hinson, R.
 • Artikeltitel: Examining customer engagement and brand loyalty in retail banking: The trustworthiness influence
 • Tidskrift: International Journal of Retail & Distribution Management
 • År/Volym/nr/sidor: 2018/46/8/764-779
 • Författare: Kumar, V., Aksoy, L., Donkers, B., Venkatesan, R., Wiesel, T., & Tillmanns, S.
 • Artikeltitel: Undervalued or overvalued customers: Capturing total customer engagement value
 • Tidskrift: Journal of Service Research
 • År/Volym/nr/sidor: 2010/13/3/297-310
 • Författare: Roy, S.K., Balaji, M.S., Soutar, G., Lassar, W.M. & Roy, R.
 • Artikeltitel: Customer engagement behavior in individualistic and collectivistic markets
 • Tidskrift: Journal of Business Research
 • År/Volym/nr/sidor: 2018/86/281-290
 • Författare: van Doorn, J., Lemon, K.N., Mittal, V., Nass, S., Pick, D., Pirner, P. & Verhoef, P. C.
 • Artikeltitel: Customer engagement behavior: Theoretical foundations and research directions
 • Tidskrift: Journal of Service Research
 • År/Volym/nr/sidor: 2010/13/3/253-266
 • Författare: Verhoef, P.C., Reinartz, W.J. & Krafft, M.
 • Artikeltitel: Customer engagement as a new perspective in customer management
 • Tidskrift: Journal of Service Research
 • År/Volym/nr/sidor: 2010/13/3/247-252

Sidan uppdaterades 2022-07-14