Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Journalistik GR (A), Introduktion till journalistik, 7,5 hp

Journalism BA (A), Introduction to Journalism, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO075G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till journalistik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2016-03-01
 • Fastställd: 2017-03-23
 • Senast ändrad: 2019-09-12
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-01

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskap om mediernas och journalistikens villkor och betydelse i samhället.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- kunna använda grundläggande journalistiska metoder och arbetssätt
- förstå de journalistiska källkritiska och etiska principerna
- kunna redogöra för mediernas och journalistikens historiska betydelse
- visa grundläggande förståelse för det journalistiska uppdraget och mediernas betydelse i samhället

Innehåll

Kursen är en introduktion till journalistik som både vetenskap och praktik. Journalistikforskning introduceras, liksom hur den journalistiska arbetsprocessen ser ut. De strukturella villkoren för medierna belyses, och sätts i relation till det journalistiska innehållet. Etiska förhållningssätt diskuteras och problematiseras.
Studenten får kännedom om grundläggande tryckfrihets- och offentlighetslagstiftning.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Obligatorisk närvaro gäller vid vissa moment.

Examination

M200: Skriftlig examen, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M300: Övningar, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Skriftlig tentamen, 7,5 hp
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övningar, 0 hp
Betyg: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Pressens samarbetsnämnd, Spelregler för Press, radio och tv
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Sidor: 4-31. Kan laddas ned som PDF gratis via http://tu.se/shop/
 • Författare/red: Funcke, Nils
 • Titel: Att publicera: Etik och juridik för journalister
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Sidor: 17-54, 151-170, 257-310
 • Författare/red: Häger Björn
 • Titel: Intervjuteknik
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Sidor: 15-72, 81-99, 176-227
 • Författare/red: Häger Björn
 • Titel: Reporter
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Sidor: 35-86, 345-387, 392-418
 • Författare: Kjerstin Thorson & Chris Wells
 • Artikeltitel: Curated Flows: A Framework for Mapping Media Exposure in the Digital Age
 • År/Volym/nr/sidor: Communication Theory
 • Tidskrift: År/Volym/nr/sidor: 2016, vol 26: 309-328
 • Kommentar: Kan laddas ned som PDF gratis via https://biblioteket.miun.se/
 • Författare/red: Weibull Lennart, Wadbring Ingela, Ohlsson Jonas
 • Titel: Det svenska medielandskapet
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Hela boken, 314 sidor.

Referenslitteratur

 • Författare/red: TU
 • Titel: TT-språket
 • Kommentar: Kan läsas på http://info.tt.se/tt-spraket/
Övrig information
Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.