Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Journalistik GR (B), Undersökande journalistik, 15 hp

Journalism BA (B), Investigative Journalism, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO073G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Undersökande journalistik
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 50%, Övrigt 50%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-23
 • Fastställd: 2016-10-06
 • Senast ändrad: 2019-10-01
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-20

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska kunna tillämpa teoretiska och praktiska kunskaper för strukturerad undersökande journalistik. Studenten ska även kunna presentera ett större journalistiskt arbete och följa dess spridning och genomslag.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna
- redogöra för teori och tillämpa metoder för strukturerad undersökande journalistik
- beskriva och diskutera offentlighets- och sekretessfrågor
- på ett strukturerat sätt kartlägga, inhämta och värdera information från offentliga och icke offentliga källor
- beskriva och diskutera den undersökande journalistikens betydelse för demokratin, samt ställa den i relation till annan journalistik
- producera och marknadsföra ett stort journalistiskt material och redogöra för dess spridning och genomslag

Innehåll

Kursen behandlar teori och praktik i genren undersökande journalistik. Den omfattar ett strukturerat sätt att identifiera missförhållanden, inventera källor, samt inhämta och analysera faktauppgifter.
Studenten förväntas diskutera ansvarsutkrävande på rätt samhällsnivå och hur journalistik kan avhjälpa missförhållanden.
Kursen erbjuder också metoder för att förädla materialet till en journalistiskt slagkraftig produkt som publiceras digitalt.

Behörighet

Journalistik GR (AB) 75 hp inkluderande Journalistik GR (A), Lag och rätt för journalister 7,5 hp och Journalistik GR (B) Vetenskaplig metod I 7,5 hp.
eller
Akademisk examen,180 hp samt Journalistik GR (A), 30 hp innefattande Att arbeta på redaktion I, 7,5 hp , Berätta med ord ljud och bild, 7,5 hp och Lag och rätt för journalister, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar och handledning. Ett större journalistiskt projekt ska genomföras, och den egna metoden dokumenteras och diskuteras. Obligatorisk närvaro gäller vid vissa moment.

Examination

M100: Undersökande journalistik, 15,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom ett större journalistiskt projekt i grupp samt en individuell skriftlig tentamen.
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt

Under kursen förekommer ett antal inlämningsuppgifter.
Betyg: Underkänd (U) eller Godkänd (G).
För att få slutbetyg på kursen krävs godkänt även på inlämningsuppgifterna.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag
 • Förlag: SKL, Sveriges kommuner och landsting samt Riksarkivet
 • Webbadress: skl.se eller http://mkv.itm.miun.se/kurser/peter_material
 • Kommentar: Sidor: 12
 • Författare: Elia Powers
 • Artikeltitel: Selecting metrics, reflecting norms
 • År/Volym/nr/sidor: Digital journalism
 • Tidskrift: vol 6, 2018
 • : http://mkv.itm.miun.se/peter_material
 • Kommentar: Sidor: 16
 • Författare/red: Hansson Nils
 • Titel: Grävande Journalistik
 • Förlag: Ordfront
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Sidor: 341
 • Författare/red: Hunter, Hanson, Sabbagh mfl.
 • Titel: Story based inquiry: A manual for investigative journalists
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: http://markleehunter.free.fr/documents/SBI_english.pdf eller http://mkv.itm.miun.se/kurser/peter_material
 • Kommentar: Sidor: 87
 • Författare/red: Jonriksson Peter
 • Titel: Lathund Företagsresearch
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: http://mkv.itm.miun.se/kurser/peter_material
 • Kommentar: Tillhandahålls elektroniskt.
 • Författare/red: Jonriksson, Peter
 • Titel: Lathund personresearch
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: http://mkv.itm.miun.se/kurser/peter_material
 • Kommentar: Tillhandahålls elektroniskt.
 • Författare/red: Luuk Sengers and Mark Lee Hunter
 • Titel: The Hidden Scenario. Plotting and Outlining Investigative Stories
 • Upplaga: The Centre for Investigative Journalism, London 2012
 • Webbadress: http://www.luuksengers.nl/books
 • Kommentar: Sidor: 44. E-bok
 • Författare/red: Mark Lee Hunter
 • Titel: The Global Investigative Journalism Casebook.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: http://intellectademo.se/unesco/Uploads/Files/291.pdf
 • Författare/red: Mark Lee Hunter and Luuk Sengers
 • Titel: The Story Tells the Facts. Structuring and Composing Investigative Narratives
 • Upplaga: The Centre for Investigative Journalism, London 2013
 • Webbadress: http://www.luuksengers.nl/books
 • Kommentar: Sidor: 68. E-bok

Referenslitteratur

 • Titel: Offentlighetsprincipen och sekretess. Information om offentlighets- och sekretesslagen m.m.
 • Webbadress: http://mkv.itm.miun.se/kurser/peter_material
 • Kommentar: Tillhandahålls elektroniskt.
 • Författare/red: Hed Irja
 • Titel: Sekretess, en handbok om sekretess och offentlighetslagstiftningen
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Sidor: 62
 • Författare/red: Jonriksson Peter
 • Titel: Kriminalreporter
 • Webbadress: http://mkv.itm.miun.se/kurser/peter_material
 • Kommentar: Sidor: 45. Tillhandahålls elektroniskt.
 • Författare/red: Nils Funcke
 • Titel: Att publicera : etik och juridik för journalister och publicister
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Paul Bradshaw
 • Titel: Finding stories with spreadsheets (E-bok)
 • Förlag: Leanpub.com (köpes online)
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Sidor: 238
 • Författare/red: Thurén, Torsten
 • Titel: Källkritik
 • Förlag: Senaste upplagan
 • Upplaga: Liber
 • Kommentar: Sidor: 4
Övrig information
Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.
Att plagiera är inte tillåtet och kommer att resultera i att anmälan lämnas in till rektor.