Idrottsvetenskap AV, Testmetodik och prestationsanalys, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Idrottsvetenskap AV, Testmetodik och prestationsanalys, 7,5 hp

Sport Science MA, Testing Methods and Performance Analysis, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV008A
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Testmetodik och prestationsanalys
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2010-09-22
 • Fastställd: 2013-03-26
 • Senast ändrad: 2019-10-04
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-01

Syfte

Kursens syfte är att ge en bakgrund för metoder som används för utvärdering och analys av idrottsprestation samt ge kunskap att självständigt kunna integrera och implementera dessa.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna:
- Sammanfatta och redogöra för metoder att mäta och utvärdera individens idrottsliga prestation utifrån ett fysiologiskt och biomekaniskt perspektiv.
- Tillämpa statistiska metoder för analys av mätdata och utvärdering av olika metoders precision.
- Tolka och omsätta testresultat för olika individer och grupper relaterade till idrottens kravprofil.
-Uppvisa kunskaper gällande hur psykologiska kvalitéer kan relateras mot idrottsprestation inom olika idrotter.
- Kunna tolka och förklara grundläggande simulerings och beräkningsmodeller.

Innehåll

Moment 1 (6 hp/ 6 Credits):
- Fysiologiska metoder/principer för direkta och indirekta tester/Physiological methods for indirect and direct testing
- Biomekaniska testmetoder/Biomechanical tests methods
- Simulering och beräkningsmodeller/Simulation and calculation models
- Psykologiska tester inom idrotten/Sports related psychologiocal tests
- Analysmetoder för prestation inom idrott/Methods for performance analysis in sports
- Simulering och beräkningsmodeller/Simulation and calculation models

Moment 2 (1,5 hp/ 1,5 Credits):
- Laborationer och praktiskt arbete/Laboratory and practical work

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp (inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen) inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildning, fysioterapi, idrottsteknologi eller motsvarande. Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på engelska. Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete och samarbete i grupp. Exempel på undervisningsformerna är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, demonstrationer och praktiska övningar. Detaljerad information ges i studiehandledningen.

Examination

1001: Moment 1, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2010: Moment 2, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examination sker genom obligatoriska moment: individuell skriftlig rapport samt aktivt deltagande i laborationer och seminarier (som kräver fysisk närvaro).

Moment 1 (6 hp)
Examination sker individuellt med skriftliga arbeten (betyg A-F).

Moment 2 (1,5 hp)
Examinationen sker med aktivt deltagande i seminarier, laborationer på campus (betyg Underkänd/Godkänd).

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen, utom moment som kräver fysisk närvaro där erbjuds examination en gång inom loppet av 1 år. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Australian Institute of Sport
 • Titel: Physiological tests for elite athletes
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Human Kinetics
 • Författare/red: Blazevich, A.
 • Titel: Sports biomechanics : the basics : optimising human perfomance (2nd edition. ed.)
 • Upplaga: 2010
 • Kommentar: ISBN: 978-1-4729-1722-5
 • Författare/red: O'Donoghue, P.
 • Titel: Research methods for sports performance analysis
 • Upplaga: 2010
 • Förlag: Routledge
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Scientific articles will be provided during the course.

Sidan uppdaterades 2022-07-14