Engelska GR (A), Engelska I för grundlärare åk 4-6, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Engelska GR (A), Engelska I för grundlärare åk 4-6, 15 hp

English (BA, English I for Primary School Teachers, 4-6, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN017G
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Engelska I för grundlärare åk 4-6
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2012-06-07
 • Senast ändrad: 2019-11-17
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-10

Syfte

Kursen syftar till att utveckla den studerandes förmåga att effektivt kommunicera i engelska både muntligt och skriftligt samt förmedla och utveckla den studerandes kunskaper om de engelskspråkiga ländernas litteratur utifrån barnets perspektiv. Den studerande ska också utveckla ett kritiskt förhållningssätt till undervisningsmaterialet och dess innehåll. Studenterna ska även inhämta grundläggande ämnesdidaktisk kunskap och lära sig att betygsätta och utvärdera andras arbete.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:
- visa kunskap om och förståelse av engelsk grammatik som ett språksystem
samt använda denna kunskap för att utveckla sin språkliga förmåga både
muntligt och skriftligt
- söka, finna och välja information och använda språkverktyg
- kunna beskriva och förklara grundläggande termer och begrepp i litterär
analys, samt använda dessa begrepp till att genomföra analyser som
kännetecknas av ett kritiskt förhållningssätt
- redovisa kunskap om och förståelse av enskilda engelskspråkiga litterära
verk och kulturella uttryck samt visa förmåga att med relevanta begrepp läsa,
förstå, diskutera och analysera dessa verk
- bidra konstruktivt till studierna, individuellt och i grupp, samt planera sin
studietid på kort och lång sikt
- visa förmåga att genomgående inom utbildningen använda informations-
och kommunikationsteknik
- analysera sin egen inlärning och språkliga förmåga samt därigenom
öka sin lyhördhet för andras engelsklärande
- applicera och pröva vunna insikter och kunskaper i undervisningssituationen
- redogöra för ett didaktiskt perspektiv på ämnet engelska
- tillämpa ämnesdidaktiska resonemang och metoder för bedömning och
betygsättning med utgångspunkt i skolans styrdokument
- demonstrera ämnesdidaktiska färdigheter vid undervisning i engelska,
det vill säga förmågan att planera, leda, genomföra och utvärdera
undervisning i engelska

Innehåll

Kursen omfattar två delmoment:
1. Engelsk grammatik och ämnesdidaktik, 7,5 hp (English Grammar and Subject Didactics, 7.5 credits)
2. Engelskspråkig litteratur: Barnets perspektiv 7,5 hp (Literature in English: Children's Perspectives, 7.5 credits)

Behörighet

Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar, gruppövningar och gruppdiskussioner.

Examination

M100: Engelsk grammatik och ämnesdidaktik, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M200: Engelskspråkig litteratur: Barnets perspektiv, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1. Engelsk grammatik och ämnesdidaktik, 7,5 hp (English Grammar and Subject Didactics, 7.5 credits)
Momentet examineras genom deltagande i gruppdiskussioner, muntliga och skriftliga inlämningar, samt ett avslutande skriftligt prov.

2. Engelskspråkig litteratur: Barnets perspektiv, 7,5 hp
(Literature in English: Children's Perspectives, 7.5 credits)
Momentet examineras genom deltagande i självutvärdering och kamratgranskning, skriftliga inlämningsuppgifter, presentation av inhämtade kunskaper relaterade till kurslitteratur, samt deltagande i gruppdiskussioner.


Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (Högskoleförordningen kap 6, § 22). Ansökan om att få en ny examinator utsedd ska vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet
 • Förlag: Skolverket
 • Kommentar: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
Moment 1
 • Författare/red: Estling Vannestål, Maria
 • Titel: University Grammar of English with a Swedish Perspective
 • Upplaga: 2015, 2a upplagan (eller senaste upplaga)
 • Kommentar: 586 sidor
 • Författare/red: Lunddahl, Bo
 • Titel: Texts, Topics and Tasks: Teaching English in Years 4-6
 • Upplaga: 2014 (eller senaste upplaga)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 268 sidor
Moment 2
 • Författare/red: Haddon, Mark
 • Titel: The Curious Incident of the Dog in the Night-time
 • Upplaga: 2004
 • Förlag: Vintage
 • Kommentar: 224 sidor. Eller annan upplaga
 • Författare/red: Lee, Harper
 • Titel: To Kill a Mocking Bird
 • Upplaga: 1989
 • Förlag: Arrow Books Ltd
 • Kommentar: 309 sidor. Eller annan upplaga
 • Författare/red: Taylor, Marilyn
 • Titel: Faraway Home
 • Upplaga: 1999
 • Förlag: O’Brien Press Ltd
 • Kommentar: 224 sidor. Eller annan upplaga

Referenslitteratur

 • Titel: Kursplaner för grundskolan, Engelska
 • Förlag: Skolverket
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp

Sidan uppdaterades 2022-07-14