Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Engelska GR (C), 30 hp

English GR (C), 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN008G
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2007-04-03
 • Senast ändrad: 2019-11-17
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-10

Syfte

Den studerande skall fördjupa sina kunskaper om det engelska språket och de engelskspråkiga ländernas kultur och litteratur utifrån teoretiska perspektiv och producera ett självständigt examensarbete om 15 hp.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
-visa fördjupad analysförmåga med stöd av litteraturteoretiska texter för att kunna kritiskt granska enskilda engelskspråkiga verk från olika teoretiska perspektiv
- visa förtrogenhet med litteraturvetenskaplig metodik för att därmed kunna förhålla sig kritisk till påståenden utifrån olika kunskapssyner
- visa förtrogenhet med och förmåga att självständigt använda relevanta litteraturvetenskapliga teorier och begrepp för att utvinna insikter från ett givet material
- visa förtrogenhet med språkvetenskaplig metodik för att därmed kunna förhålla sig kritiskt till påståenden utifrån olika kunskapssyner
- visa förtrogenhet med och förmåga att självständigt använda relevanta språkvetenskapliga teorier och begrepp för att utvinna insikter från ett givet material
- skriva och muntligt försvara ett längre självständigt skriftligt arbete samt opponera på en annan students skriftliga arbete
- förstå, producera och kritiskt förhålla sig till talad och skriven engelska på olika stilnivåer och i vetenskapliga sammanhang
- visa förmågan att samarbeta i grupp för att utveckla och förbättra sin egen och andra studenters muntliga och skriftliga prestationer i engelska
- aktivt och konstruktivt bidra till studierna, individuellt och i grupp, samt planera sin studietid på kort och lång sikt

Innehåll

Kursen omfattar tre delmoment:
1. Litteraturvetenskaplig teori (Literary Theory) 7,5 hp
2. Språkvetenskaplig teori (Linguistic Theory) 7,5 hp
3. Självständigt arbete (Special Project) 15 hp

Behörighet

För tillträde till kursen krävs:
Engelska GR (A), 30 hp samt 22,5 hp från Engelska GR (B), 30 hp alternativt motsvarande poäng från Engelska GR (AB), 60 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppdiskussioner, gruppövningar, uppsatsseminarium.

Examination

M110: Litteraturvetenskaplig teori, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M210: Språkvetenskaplig teori, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M400: Självständigt arbete, 15,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1. Litteraturvetenskaplig teori, 7,5 hp
Momentet examineras genom deltagande i självutvärdering och kamratgranskning, skriftliga inlämningsuppgifter, presentation av inhämtade kunskaper relaterade till kurslutteratur, samt deltagande i gruppdiskussioner.

2. Språkvetenskaplig teori, 7,5 hp
Momentet examineras genom deltagande i gruppdiskussioner, muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter, samt ett avslutande skriftligt prov.

3. Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
Momentet examineras genom författande av ett längre självständigt arbete, deltagande i självutvärdering och kamratgranskning, samt deltagande i uppsatsseminarium.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Övergångsregel

För lärarstuderande antagna till ULÄRY (före 1 juli 2007) finns möjlighet till konvertering av den sjugradiga betygsskalan till tregradig betygsskala.

For trainee teachers registered on ULÄRY (before 1 July 2007) it is possible to convert the seven grade scale to the three grade scale.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Barry, Peter
 • Titel: Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory
 • Upplaga: 2017, 4th edition
 • Förlag: Manchester University Press
 • Kommentar: 384 sidor.
 • Författare/red: Brontë, Charlotte
 • Titel: Jane Eyre
 • Upplaga: 1994
 • Förlag: Penguin Classics
 • Kommentar: 448 sidor. Eller annan upplaga
 • Författare/red: Erdrich, L
 • Titel: Tracks
 • Upplaga: 1989
 • Förlag: Harper Perrenial
 • Kommentar: 226 sidor. Eller annan upplaga
 • Författare/red: James, Henry
 • Titel: The Turn of the Screw
 • Upplaga: 1994
 • Förlag: Penguin
 • Kommentar: 128 sidor. Eller annan upplaga
 • Författare/red: Ondaatje, M
 • Titel: In the Skin of a Lion
 • Upplaga: 1988
 • Förlag: Pan Books Ltd
 • Kommentar: 256 sidor. Eller annan upplaga
Moment 2
 • Författare/red: Finegan, Edward
 • Titel: Language: Its Structure and Use
 • Upplaga: 7:e upplagan, 2014
 • Förlag: Wadsworth Publishing Company
 • Kommentar: 608 sidor.

Sidan uppdaterades 2022-07-14