Kriminologi GR (A), Kriminella beteendets psykologi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Kriminologi GR (A), Kriminella beteendets psykologi, 7,5 hp

Criminology BA (A), Psychology of Criminal Conduct, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KR046G
 • Ämne huvudområde: Kriminologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Kriminella beteendets psykologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2018-05-24
 • Fastställd: 2018-09-21
 • Senast ändrad: 2019-11-18
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-16

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en översikt av psykologiska förklaringar till kriminellt beteende och kriminellt tänkande. Kursen syftar även till att ge en översikt av psykologiska teorier och de viktigaste riskfaktorerna för kriminellt och antisocialt beteende. Kursen syftar till att ge ett mikroperspektiv på förståelsen för brottsdynamik och kriminella.

Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna;
- Diskutera kriminellt beteende utifrån olika psykologiska teorier.
- Sammanfatta de viktigaste individuella riskfaktorerna för antisocialt beteende.
- Beskriva de underliggande psykologiska mekanismer som kan bidra till antisocialt beteende

Innehåll

Kursen innehåller psykologiska teorier och evidensbaserad kunskap utifrån samtida vetenskapliga studier. Kursen fokuserar på förklaringen av individers kriminella, antisociala och våldsamma beteenden med fokus på faktorer såsom personlighet, uppfostran, tankeprocesser samt klassisk- och operant betingning. Debatten kring arv och miljö kommer att belysas i kursen samt hur neurofysiologiska processer kan bidra till kriminellt beteende.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B och Samhällskunskap A
Eller
Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+ 1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp, webbföreläsningar, grupparbeten samt webbseminarium. Närmare beskrivning av arbetsformerna framgår i aktuell studiehandledning för respektive moment. Undervisningen sker via en internetbaserad lärplattform, vilket kräver att studenten har tillgång till dator med internetuppkoppling, mikrofon, webbkamera och högtalare. Undervisningen kommer att ske på engelska.

Examination

1010: Teoretiska förklaringar, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1011: Riskfaktorer, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1012: Psykologiska bidragsfaktorer till antisocialt beteende, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1013: Kriminella beteendets psykologi, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom tre inlämningsuppgifter och en essäuppgift som
betygssätts enligt A-F, resten av inlämningsuppgifterna betygssätts U/G. För att få
slutbetyg på kursen krävs godkänt på inlämningsuppgifterna.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bartol, C. R. & Bartol, A. M.
 • Titel: Criminal behavior: A psychological approach
 • Upplaga: 2017 (11th edition)
 • Förlag: Pearson

Referenslitteratur

 • Författare/red: Canter, D.
 • Titel: Criminal pscyhology
 • Upplaga: 2017 (2nd edition)
 • Förlag: Routledge
 • Författare: Ellis, L.
 • Artikeltitel: Neodarwinian theories of violent crime and antisocial behavior: Photographic evidence from nonhuman animals and a review of the literature.
 • Tidskrift: Aggression and Violent Behavior
 • År/Volym/nr/sidor: 1993, 3(1), 61-110
 • Webbadress: https://doi.org/10.1016/S1359-1789(96)00019-5
 • Författare: Moffitt, T. E
 • Artikeltitel: Adolescent-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy
 • Tidskrift: Psychological Review
 • År/Volym/nr/sidor: 1993, 3(1), 674-701
 • Författare/red: Office of the Surgeon General (US)
 • Titel: Risk factors for youth violence Risk factors for youth violence.
 • Upplaga: 2001
 • Webbadress: www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/
 • Kommentar: Chapter 4
 • Författare: Raine, A., & Hong, J. L.
 • Artikeltitel: Biological predispositions to violence and their implications for biosocial treatment and prevention.
 • Tidskrift: Psychology, Crime & Law1
 • År/Volym/nr/sidor: 1998/4,(2), 107-125
 • Kommentar:
 • Författare/red: Silva, T., & Sandström, P
 • Titel: Parenting difficult children and adolescents. In L. Benedetto & M. Ingrassia (Eds), Parenting – Empirical advances and intervention resources
 • Upplaga: 2018
 • Webbadress: http://dx.doi.org/10.5772/67319
 • Kommentar: Open Access: InTech. ISBN 978-953-51-3818-1. Print ISBN 978-953-51-3817-4.2018
 • Författare: Strueber, D., Luck, M., & Roth, G
 • Artikeltitel: The violent brain
 • Tidskrift: Scientific American
 • År/Volym/nr/sidor: 2007,17(6), 20-27

Sidan uppdaterades 2022-07-14