Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Engelska GR (B), 30 hp

English BA (B), 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN006G
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-11
 • Fastställd: 2007-04-03
 • Senast ändrad: 2019-11-17
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-10

Syfte

Den studerande skall bredda och fördjupa sin förmåga att använda engelska muntligt och skriftligt samt inhämta kunskaper om engelsk lingvistik och engelskspråkiga länders transatlantiska och globala kultur- och litteraturhistoria och använda sina kunskaper i tolkningar, analyser och jämförelser.

Lärandemål

- visa fördjupad förmåga att analysera och kritiskt diskutera (muntligt och skriftligt) litterära verk med stöd av relevanta litterära och kulturella begrepp.
- visa förtrogenhet med att läsa, förstå och värdera kunskap om den transatlantiska världens litterära och kulturhistoriska epoker med stöd av kultur- och litteraturvetenskapliga texter.
- visa fördjupade färdigheter i att läsa, förstå och analysera enskilda engelskspråkiga verk i deras globala kontexter
- med handledning genomföra ett längre språkvetenskapligt projekt med fördjupning i ett relevant lingvistiskt område samt opponera på en annan students skriftliga arbete
- visa en förmåga att söka, finna och välja information samt självständigt använda språkverktyg såsom lexikon, grammatikor och språkkorpusar
- med stöd av relevant begreppsapparat förstå, tillämpa och behärska grundläggande språkvetenskaplig teori och språkhistoria
- visa fördjupad färdighet i att muntligt och skriftligt redogöra för, diskutera, analysera och värdera litterära och språkvetenskapliga frågeställningar
- visa förmåga att samarbeta med andra studenter för att utveckla och förbättra sin egen och andra studenters muntliga och skriftliga språkfärdighet i engelska
- visa fördjupad förmåga att söka, finna, välja och värdera information från Internet, databaser, bibliotekets resurser och andra källor
-bidra konstruktivt till studierna, individuellt och i grupp, samt planera sin studietid på kort och lång sikt

Innehåll

Kursen omfattar fyra delmoment:
1. Engelskspråkig litteratur från den transatlantiska världen (English
Literatures in the Transatlantic World) 7,5 hp
2. Språklig översiktskurs (Language Survey) 7,5 hp
3. Engelskspråkig litteratur i globalt perspektiv (English Literatures in
a Global Perspective) 7,5 hp
4. Engelska B projekt (English B Research Paper) 7,5 hp

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet
minst 22,5 hp från kursen Engelska GR (A), 30 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppdiskussioner, gruppövningar, uppsatsseminarium.

Examination

M110: Engelskspråkig litteratur från den transatlantiska världen, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M210: Språklig översiktskurs, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M300: Engelskspråkig litteratur i globalt perspektiv, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M410: Engelska B projekt, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1. Engelskspråkig litteratur från den transatlantiska världen (English
Literatures in the Transatlantic World) 7,5 hp
Momentet examineras genom deltagande i självutvärdering och kamratgranskning, skriftliga inlämningsuppgifter, presentation av
inhämtade kunskaper relaterade till kurslitteratur samt deltagande i gruppdiskussioner.

2. Språklig översiktskurs (Language Survey) 7,5 hp
Momentet examineras genom muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter, deltagande i gruppuppgifter samt ett avslutande skriftligt prov.

3. Engelskspråkig litteratur i globalt perspektiv (English Literatures in
a Global Perspective) 7,5 hp
Momentet examineras genom deltagande i självutvärdering och kamratgranskning, skriftliga inlämningsuppgifter, presentation av inhämtade kunskaper relaterade till kurslitteratur samt deltagande i gruppdiskussioner.

4. Engelska B projekt (English B Research Paper) 7,5 hp
Momentet examineras genom författande av ett självständigt arbete, deltagande i kamratgranskning samt deltagande i uppsatsseminarium.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Studerande som underkänts minst två gånger på kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns särskilda skäl mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Övergångsregel

För lärarstuderande antagna till ULÄRY (före 1 juli 2007) finns möjlighet till konvertering av den sjugradiga betygsskalan till tregradig betygsskala.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Brontë, E
 • Titel: Wuthering Heights
 • Förlag: Penguin Classics
 • Upplaga: 1994
 • Kommentar: 288 sidor. Eller annan upplaga
 • Författare/red: Chopin, K.
 • Titel: The Awakening
 • Förlag: Penguin Classics
 • Upplaga: 1986
 • Kommentar: 287 sidor. Eller annan upplaga
 • Författare/red: Fitzgerald, F.S.
 • Titel: The Great Gatsby
 • Förlag: Penguin Classics
 • Upplaga: 1994
 • Kommentar: 188 sidor. Eller annan upplaga
 • Författare/red: Shakespeare, William
 • Titel: Macbeth
 • Förlag: The Arden Shakespeare
 • Upplaga: 2015
 • Kommentar: 408 sidor. Obs! The Arden Shakespeare upplaga behövs: ISBN9781904271413
Moment 2
 • Författare/red: Barber, Charles, Joan C. Beal and Philip A. Shaw.
 • Titel: The English Language: A Historical Introduction
 • Förlag: Cambridge University Press
 • Upplaga: 2009, 2nd edition
 • Kommentar: The English Language: A Historical Introduction finns även som E-bok
 • Författare/red: Trudgill, Peter
 • Titel: Sociolinguistics, An Introduction to Language and Society
 • Förlag: Penguin, 4:e upplagan
 • Upplaga: 2000
 • Kommentar: 222 sidor.
Moment 3
 • Författare/red: Coetzee, J.M.
 • Titel: Disgrace
 • Förlag: Random House
 • Upplaga: 2000
 • Kommentar: 219 sidor. Eller annan upplaga
 • Författare/red: Grace, Patricia
 • Titel: Potiki
 • Förlag: Univeriety of Hawaii press
 • Upplaga: 1995
 • Kommentar: 192 sidor. Eller annan upplaga
 • Författare/red: Ngugi wa Thion'g'o
 • Titel: A Grain of Wheat
 • Förlag: Penguin Classics
 • Upplaga: 1987
 • Kommentar: 257 sidor. Eller annan upplaga
 • Författare/red: Roy, Arundhati
 • Titel: The God of Small Things
 • Förlag: Harper Collins
 • Upplaga: 1998
 • Kommentar: 339 sidor. Eller annan upplaga
Moment 4
 • Titel: Ingen obligatorisk litteratur
Stencilerat material tillhandahålls av avdelningen.
Kompendium i språkhistoria tillhandahålls av avdelningen.