Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Religionsvetenskap GR (C), 30 hp

Religious Studies BA (C), 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RK006G
 • Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2010-09-21
 • Senast ändrad: 2019-11-15
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-15

Syfte

Kursen syftar till att ge förtrogenhet i användningen av religionsvetenskaplig teori och metod samt till ökad självständighet i användningen av dessa. Härigenom syftar kursen till att fördjupa tidigare inhämtade ämneskunskaper såväl genom ökat teoretiskt djup och bredd som genom fördjupade kunskaper inom något av religionsvetenskapen vid MIUNs forskningsområden.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten ha tillägnat sig färdighet i att
- självständigt och med grund i vetenskaplig metod analysera religions-
vetenskapliga problemställningar
- självständigt välja ut ett avgränsat problemområde
- självständigt genomföra en på religionsvetenskaplig metod grundat större arbete
- på ett pedagogiskt kvalificerat sätt muntligt och skriftligt redogöra för under-
sökningens resultat

Innehåll

Delkurs 1, Religionsvetenskaplig teoretisk fördjupning, 7,5 hp.
Kursen innehåller fördjupning i vetenskaplig teori och metod. Stor vikt läggs vid övning i muntlig och skriftlig framställning. Utvecklandet av en kreativ seminariemiljö där reflektion kring den egna rollen som vetenskapsperson står i centrum. Vid sidan av den obligatoriska litteraturen väljer studenten i samråd med läraren ut teoretiskt och- eller metodologiskt relevant litteratur som berör något eller några av delkursens områden. Denna litteratur bearbetas och presenteras muntligt och skriftligt. De teoretiska frågeställningarna knyts till tidigare inhämtade ämneskunskaper så att en fördjupning i relation till tidigare kurser klart kan påvisas.

Delkurs 2, fördjupat litteraturstudium, 7,5 hp.
I samråd med läraren utarbetar studenten en litteraturlista med inriktning mot något av religionsvetenskapen vid MIUNs forskningsområden som examineras muntligt och skriftligt. Litteraturvalet ska ha relevans för det kommande examensarbetet.

Delkurs 3, religionsvetenskapligt självständigt arbete, 15 hp.
Studenten genomför med stor självständighet en för religionsvetenskapen vid MIUN relevant undersökning inom något av ämnets forskningsinriktningar. Denna ska vara baserad på vetenskaplig teori och metod. Stor vikt läggs vid framställningens pedagogiska kvalitet. Seminariearbetet ger såväl tillfälle till övning i muntlig framställning som till reflektion över den egna rollen som vetenskapsperson.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet Religionsvetenskap GR (A), 30 hp samt 22,5 hp, inklusive självständigt arbete, från Religionsvetenskap GR (B), 30 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning. Kursen innehåller obligatoriska tillfällen där närvaro och/eller muntlig framställning krävs för att få slutbetyg på kursen. Vid giltig frånvaro kan kompensationsuppgift krävas.

Examination

M100: Religionsvetenskaplig teoretisk fördjupning, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M200: Fördjupat litteraturstudium, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M300: Religionsvetenskapligt självständigt arbete, 15,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

För delkurs 1-2 gäller följande examinationsform: För att främja progressionen samt öka de tillägnade kunskapernas och färdigheternas befästande används en processuell examinationsform. Muntlig såväl som skriftlig examination förekommer.

För delkurs 3 gäller följande examinationsform: För delkurs 3 gäller följande examinationsform: Examinationen består av författandet av en religionsvetenskapligt grundad uppsats. Denna ska presenteras och försvaras muntligt vid ett seminarium. Vidare ska studenten granska en uppsats och presentera sina synpunkter vid ett seminarium.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Studerande som underkänts minst två gånger på kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns särskilda skäl mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: För delkurs 1 tillkommer ytterligare 250 sidor litteratur som delvis väljs ut i samråd mellan lärare och student.
 • Författare/red: Hinnells, John R. (redaktör/utgivare)
 • Titel: The Routledge companion to the study of religion [Elektronisk resurs]
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: (2010)
 • Kommentar: 610 s, finns som e-bok på Miuns bibliotek
Moment 2
 • Författare/red: Litteraturlista omfattande cirka 1500 sidor utarbetas av studenten i samråd med läraren. Litteraturen ska ha relevans för det avslutande uppsatsarbetet
Moment 3
 • Författare/red: Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen, med bidrag av Signe Skov
 • Titel: Att skriva en bra uppsats
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2014
 • Kommentar: 349 sid.
Ytterligare artiklar kan tillkomma och tillhandahålls av respektive lärare.