Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp

Comparative Literature BA (A), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI046G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-09-19
 • Fastställd: 2019-12-20
 • Senast ändrad: 2019-12-20
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-15

Syfte

Litteraturvetenskap GR (A) är en fristående kurs med allmänt humanistisk inriktning och syftar till att skapa förutsättningar för studenten att utveckla ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt till litteraturen som estetiskt och kulturhistoriskt fenomen, samt ett eget kritiskt skrivande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
- visa elementär förtrogenhet med litterära texters genrespecifika
estetiska verkningsmedel
- visa förmåga att sätta en litterär text i samband med sin tillkomsttid
och viktiga sociala och filosofiska sammanhang
- ha tillägnat sig kännedom om grundläggande litteraturteoretiska
förhållningssätt
- visa kunskap om större litteraturhistoriska utvecklingslinjer från forntiden
till våra dagar såväl inom enskilda genrer som genreövergripande
- visa förmåga att på ett elementärt vetenskapligt sätt resonera om
litteraturvetenskapliga frågeställningar
- ha tillägnat sig en medvetenhet om hur värderingar konstrueras socialt
och vilken betydelse det har inom litteraturens område
- visa förmåga att skriva en väldisponerad akademisk text som uppfyller relevanta krav på formalia.

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment:
1. Introduktion och lyrik, 7,5 hp (Introduction and Poetry, 7,5 credits)
2. Berättelser, 7,5 hp (Narratives, 7,5 credits)
3. Drama, 7,5 hp (Drama, 7,5 credits)
4. Eget skrivande och kritisk reflektion, 7,5 hp (Writing and Critical Reflection, 7,5 credits)

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Deltagande vid seminarieövningar och redovisningar är obligatorisk.

Examination

M110: Introduktion och lyrik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M120: Berättelser, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M130: Drama, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M140: Eget skrivande och kritisk reflektion, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

1. Introduktion och lyrik, 7,5 högskolepoäng ((Introduction and Poetry, 7,5 credits)
Examination sker skriftligt och muntligt.

2. Berättelser, 7,5 högskolepoäng (Narratives, 7,5 credits)
Examination sker skriftligt och muntligt.

3. Drama, 7,5 högskolepoäng (Drama, 7,5 credits)
Examination sker skriftligt och muntligt.

4. Eget skrivande och kritisk reflektion, 7,5 högskolepoäng, (Writing and Critical Reflection, 7,5 credits)
Examination sker skriftligt och muntligt.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänt), krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänt), krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänt), är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bergsten, Staffan & Elleström, Lars
 • Titel: Litteraturhistoriens grundbegrepp
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2 uppl. 2004 eller senare
 • Kommentar: Litteratur som används i flera moment
 • Författare/red: Bergsten, Staffan (red.)
 • Titel: Litteraturvetenskap - en inledning
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2 uppl. 2002 eller senare
 • Kommentar: Litteratur som används i flera moment
 • Författare/red: Claésson, Dick, Fyhr, Lars & Hansson, Gunnar D. (red.)
 • Titel: Texter från Sapfo till Strindberg (TSS)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2006
 • Kommentar: Litteratur som används i flera moment
 • Författare/red: Møller Jensen, Elisabeth, m.fl (red.)
 • Titel: Nordisk kvinnolitteraturhistoria 1–5
 • Förlag: Wiken
 • Upplaga: 1993-2000
 • Webbadress: www.Litteraturbanken.se
 • Kommentar: Litteratur som används i flera moment
 • Författare/red: Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar
 • Titel: Litteraturens historia i Sverige
 • Förlag: Norstedt
 • Upplaga: 2006 eller senare upplaga
 • Kommentar: Litteratur som används i flera moment
 • Författare/red: Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar
 • Titel: Litteraturens historia i världen
 • Förlag: Nordstedt
 • Upplaga: 2006 eller senare upplaga
 • Kommentar: Litteratur som används i flera moment
Moment 1
 • Kommentar: Ett hundratal dikter från olika epoker enligt lärarens anvisningar: Ur Bibeln: några psalmer ur Psaltaren samt Höga visan. Ur TSS: av exempelvis Sapfo, Catullus, Horatius, Bernard de Ventadour, Guillem Figueira, Beatrice de Dia, Walter von der Vogelweide, Ballader, Gaspara Stampa, Villon, Petrarca, Ronsard, Shakespeare, Donne, La Fontaine, Wivallius, Lucidor, Nordenflycht, Kellgren, Lenngren, Bellman, Stagnelius, Tegnér, Geijer, Almqvist, Runeberg, Rydberg, Snoilsky, Strindberg, Ola Hansson, Fröding, Heidenstam, Karlfeldt, Goethe, Schiller, Hölderlin, Eichendorff, Blake, Wordsworth, Keats, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Dickinson, Whitman
 • Kommentar: Litteratur tillkommer av exempelvis Rilke, Morgenstern, Majakovskij, Achmatova, Tsvetajeva, Eliot, Yeats, Appolinaire, Breton, Lorca, Frost, Plath, Hughes, Brodskij, Vysotskij, Szymborska, Ekelund, Bo Bergman, Lagerkvist, Södergran, Diktonius, Ekelöf, Boye, Sjöberg, Gullberg, Martinson, Ferlin, Taube, Tranströmer, Åkesson, Palm, Vreeswijk, Sonnevi, Jäderlund, Frostenson samt exempel på populärlitteratur och sångtexter.
 • Författare/red: Arping, Åsa & Nordenstam, Anna
 • Titel: Genusvetenskapliga litteraturanalyser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2 uppl. 2010
 • Författare/red: Claésson, Dick, Fyhr, Lars & Hansson, Gunnar
 • Titel: Texter från striden mellan Kellgren och Thorild
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2006
 • Kommentar: TSS s. 814–817, 850–852
 • Författare/red: Janss, Christian, Melberg, Arne & Refsum, Christian
 • Titel: Lyrikens liv. Introduktion till att läsa dikt
 • Förlag: Daidalos
 • Upplaga: 2004
 • Författare/red: Linnér, Sture
 • Titel: Den gyllene lyran: Archilochos, Sapfo, Pindaros
 • Förlag: Norstedt
 • Upplaga: 1989
Moment 2
 • Kommentar: Skönlitteratur: Homeros, Iliaden, urvalet i TSS, s. 6–14 Homeros, Odysséen, urvalet i TSS, s. 14–28 Vergilius, Eneiden, urvalet i TSS, s. 122–131 Rolandssången, urvalet i TSS, s. 352–361 Dante Alighieri, TSS, s. 445-454 Christine de Pizan, ur Boken om Damernas stad, i Kvinnliga filosofer från medeltid till upplysning, Natur och Kultur 1998, s. 67–73 Isländska sagor, enligt urvalet i TSS, s. 227-241 Eddan, Voluspá och Havamál i TSS, s. 206–218 Birgitta, Uppenbarelser, urvalet i TSS, s. 271–275 Boccaccio, Decamerone, urvalet i TSS, s. 465–480 Rabelais, Gargantua och Pantagruel, urvalet i TSS, s. 400–408 Cervantes, Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha, Symposion 2002, s. 1–150 Stiernhielm, Hercules, urvalet i TSS, s. 570–575 Milton, Det förlorade paradiset, urvalet i TSS, s. 516–521 Madame de la Fayette, ur Prinsessan de Clèves (i E. Alexandersons övers., Natur och Kultur 1964) Creutz, ur Atis och Camilla, TSS, s. 780–782 Voltaire, Candide (i Litteraturens klassiker, Tre 1700-talsromaner eller i annan utgåva) Rousseau, Bekännelser (Första boken) Goethe, Den unge Werthers lidanden (i Litteraturens klassiker, Tre 1700-talsromaner eller i annan utgåva) Shelley, Frankenstein Balzac, Förord till Den Mänskliga Komedien, TSS, s. 1092-1098 Gogol, ”Kappan”, TSS, s. 1159–1170 Flaubert, Madame Bovary Marcel Proust, På spaning efter den tid som flytt, del 1, kapitel 1, t.o.m. s. 51 i svenska övers.) James Joyce, Odysseus (Ulysses), ett kapitel enligt lärarens anvisningar En 1900-talsroman enligt lärares anvisning. Ett kompendium med noveller tillkommer.
 • Författare/red: Auerbach, Erich
 • Titel: Mimesis. Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen
 • Förlag: Bonniers
 • Upplaga: 1998 eller senare (eller på engelska)
 • Kommentar: Kapitlen ”Odysseus ärr”, ”Farinata och Cavalcante”, ”Världen i Pantagruels mun”, ”Den förtrollade Dulcinea”
 • Författare/red: Linnér, Sture
 • Titel: Homeros
 • Förlag: Natur och kultur
 • Upplaga: 1985 eller senare
 • Författare/red: Vulovic, Jimmy
 • Titel: Narrativanalys
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 1 uppl. 2013
Moment 3
 • Kommentar: Antologier: Litteraturens klassiker (LK) Världsdramatik, red. Bengt Lewan (VD) Skönlitteratur: Aischylos, Agamemnon (LK2 Grekisk litteratur. Dramatik) Sofokles, Kung Oidipus (LK2 Grekisk litteratur. Dramatik) Euripides, Medea (LK2 Grekisk litteratur. Dramatik) Euripides, Backanterna (VD1) Aristophanes, Molnen (LK2 Grekisk litteratur. Dramatik) Spelet om Envar (LK5 Medeltidens litteratur. Lyrik och dramatik) Advokat Pathelin (LK5 Medeltidens litteratur. Lyrik och dramatik) Shakespeare, Hamlet Shakespeare, Macbeth Calderon, Livet är en dröm (LK7 Renässansens litteratur. Dramatik och lyrik) Racine, Andromake (LK8 Det fransk-klassiska dramat: Corneille, Molière, Racine) Racine, Fedra (VD1) Molière, Misantropen (LK8 Det fransk-klassiska dramat: Corneille, Molière, Racine) Buchner, Woyzeck (VD2) Ibsen, Et dukkehjem (VD2) Strindberg, Fröken Julie (VD2) Strindberg, Ett drömspel (VD2) Jarry, Kung Ubu (VD2) Tjechov, Körsbärsträdgården (VD2) Becket, I väntan på Godot (VD3) Brecht, Mor Courage och hennes barn (VD3) Norén, Natten är dagens mor (VD4) Lugn, Idlaflickorna (VD4) Lysander & Osten, Medeas barn (VD4)
 • Författare/red: Aristoteles
 • Titel: Om diktkonsten
 • Kommentar: TSS s. 68–81
 • Författare/red: Gilman, Richard
 • Titel: The Making of Modern Drama. A Study of Büchner, Ibsen, Strindberg, Chekhov, Pirandello, Brecht, Handke
 • Förlag: New Haven & London
 • Upplaga: 1974 eller senare
 • Författare/red: Sjöberg, Birthe
 • Titel: Dramatikanalys
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2005
 • Författare/red: Tjäder, Per Arne
 • Titel: Fruktan, medkänsla och kritisk distans: den västerländska dramateorins historia
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2001
 • Författare/red: Tjäder, Per Arne
 • Titel: Uppfostran, underhållning, uppror. En västerländsk litteraturhistoria
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2008
Moment 4
 • År/Volym/nr/sidor: Ord&bild
 • Tidskrift: 1997: 2
 • Kommentar: Temanummer om experiment i kritik
 • Kommentar: Skönlitteratur: Ett par folksagor, Andersen, H.C., ”Den lilla flickan med svavelstickorna”, ”Nattergalen”, TSS, s. 1200–1203, Joseph Conrad, Mörkrets hjärta, Chinua Achebe, Allt går sönder (Things Fall Apart)
 • År/Volym/nr/sidor: OEI
 • Tidskrift: 2000/2001: 4-5
 • Kommentar: Temanummer om kritik
 • Författare/red: Achebe, Chinua
 • Titel: An Image of Africa: Racism in Conrad’s Heart of Darkness
 • Kommentar: I Moodle
 • Författare/red: Anderberg, Thomas
 • Titel: Alla är vi kritiker
 • Förlag: Atlas
 • Upplaga: 2009
 • Författare: Bränström Öhman, Annelie & Livholts, Mona
 • Artikeltitel: Genus och det akademiska skrivandets former Tema: "Litteraturstudiet och det akademiska språket"
 • År/Volym/nr/sidor: Tidskrift för litteraturvetenskap
 • Tidskrift: 2012: 4
 • Författare/red: Forser, Tomas
 • Titel: Kritik av kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik
 • Förlag: Anthropos
 • Upplaga: 2002
 • Författare/red: Samuelsson, Lina
 • Titel: Kritikens ordning: Svenska bokrecensioner 1906, 1956, 2006
 • Förlag: Bild, text & form
 • Upplaga: 2013
 • Författare/red: Schmidt, Lisa
 • Titel: Radera: Tippex, tusch, tråd och andra poetiska tekniker
 • Förlag: Glänta produktion
 • Upplaga: 2018
 • Författare/red: Watt, Ian
 • Titel: Conrad’s Heart of Darkness and the Critics
 • Kommentar: Kapitel (I Moodle)
 • Författare/red: Watts, Cedric
 • Titel: Heart of Darkness
 • Kommentar: I Moodle
 • Författare/red: Woolf, Virginia
 • Titel: Ett eget rum
Litteratur och vetenskapliga artiklar tillkommer enligt lärares anvisning
Övrig information
Kursen kan inte ingå i samma examen som LI006G, Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp.