Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Bild GR (A), Bild, Grundlärarutbildning, grundlärare åk 4-6, 30 hp

Art BA (A), Art for Teachers in Leisure Education, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: BD012G
 • Ämne huvudområde: Bild
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Bild, Grundlärarutbildning, grundlärare åk 4-6
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Fastställd: 2020-03-28
 • Senast ändrad: 2020-03-28
 • Giltig fr.o.m: 2020-07-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin förmåga att framställa bilder i olika material och metoder med såväl hantverksmässiga metoder och redskap som digitala verktyg. Studenten ska också utveckla sina kunskaper om hur bild kan användas i pedagogiskt syfte och sina kunskaper i bildämnets didaktik för undervisning inom skolans årskurser 4-6. Dessutom ska studenten utveckla sin förmåga att granska olika bildbudskap, skapa och använda bilder i kommunikativt syfte samt didaktiken kring bildkommunikation, liksom sin egen kreativitet och lust att skapa så att hon eller han i sin tur kan stimulera barn och ungdomar till skapande arbete inom ämnet bild men också som estetiska lärprocesser integrerade i andra ämnen och ämnesområden i skolans årskurser 4-6. Kursen syftar också till att öka studentens förståelse för hur bildskapande och estetiska lärprocesser kan vara specialpedagogiska redskap och hur bildskapande arbete kan ge elever med olika förmågor varierade uttrycksmöjligheter. Studenten ska också utveckla sin förmåga att ta egna initiativ samt arbeta undersökande och med ett problemlösande arbetssätt. Slutligen ska studenten förvärva kunskaper om betygsättning och bedömningsgrunder för bildskapande arbete.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:
- ha tillägnat sig kunskaper i hur man kan skapa bilder i olika material med hantverksmässiga och digitala och tekniker och verktyg
- kunna dokumentera, reflektera och resonera kring lärandeprocesser och bildframställning
- kunna skapa och använda bilder som uttrycksform och kommunikationsmedel, samt utvecklat sin didaktiska förmåga inom ämnet kopplat till grundskolans årskurser 4-6
- ha tillägnat sig kunskaper i hur man stimulerar och uppmuntrar barn och ungdomar i olika bildskapande arbeten
- ha förståelse för hur estetiska lärprocesser kan bidra till lärande, samt hur skapande arbetssätt genom sina varierade uttrycksmöjligheter och lärandeformer också kan vara specialpedagogiska redskap
- ha tillägnat sig kunskaper om bilders betydelse ur ett jämställdhetsperspektiv utifrån samhället och demokratins värdegrund
- kunna analysera olika bilders innehåll och uttryck
- redovisa förmåga att arbeta med bild som redskap integrerat i andra ämnen och ämnesområden
- ha kännedom om relevant forskning kopplat till undervisning i ämnet bild
- ha tillägnat sig kunskaper i planering av undervisning i ämnet bild för grundskolans årskurser 4-6, samt betygsättning och bedömning inom ämnet
-ha insikten och förmågan att leda i sin ämnesundervisning och yrkesutövning i övrigt

Innehåll

Kursen har följande innehåll:
Delmoment 1: Bildskapande och lärande, 15 hp
- grunder i bildskapande, bildintegrering i andra ämen och ämnesområden, bildämnets didktik samt metoder och material bildframställning i såväl digitala som hantverksmässiga tekniker
- metoder för reflektion kring bilder och bildskapande lämpliga i grundskolans årksurser 4-6, för barn med olika kulturell bakgrund eller barn med särskilda behov
- arbete och arbetssätt med mål att utveckla den egna kreativiteten samt förmågan att kommunicera och reflektera kring bilder och bildframställning

Delmoment 2: Bildspråk och kommunikation, 15 hp
- mediers roll i barn och ungdomskultur
- samverkan med kulturinstitutioner i samhället kopplat till den pedagogiska verksamheten
- jämställdhet, genus och demokrati kopplat till bilder i vårt samhälle och till pedagogisk verksamhet i grundskolan årskurs 4-6
- bedömning, betygssättning samt resonemang kring lärande kopplat till skapande
- aktuell forskning inom bildpedagogik

Behörighet


(OB 6b)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar och praktiska/konstnärligt skapande arbeten är huvudform för att nå kunskapsmålen, seminarier och egen dokumentation i portfolio är huvudform för insikter och förståelse. Kreativitet och pedagogiska/didaktiska reflektioner är centrala i studenternas portfolioarbete, och där har de fokus på sitt eget och gruppens lärande kopplat till undervisning inom årskurserna 4-6. Undervisningen är upplevelsebaserad och består av gruppövningar, eget konstnärligt skapande, reflektioner och didaktiska resonemang, praktiska tillämpningar samt seminarier där studenten tränar kursens färdighetsmål. Kursen använder olika kommunikationsformer, och undervisningen grundar sig också på den gemensamma erfarenheten i gruppen.
Undervisningen kan komma att genomföras på engelska

Examination

2001: Bildskapande och lärande, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2002: Bildspråk och kommunikation, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker inom ramen för undervisningen genom seminarier, inlämningsuppgifter samt skriftliga och muntliga redovisningar. En del av examinationen är i form av en portfölj, där en stor del av kursens moment dokumenteras i text och bild med didaktiska kommentarer, egna reflektioner samt kopplingar till kurslitteratur och styrdokument. Den lärarledda undervisningen i kursen utgörs till stor del av praktiska övningar och tillämpningar. Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Studentens kunskaps- insikts- och förståelsemål prövas skriftligt i portfolion eller muntligt under praktiska moment. Färdighetsmålen prövas genom att den enskilda studenten prövas och bedöms vid praktiska övningar.
Examinationen sker fortlöpande under kursen samt i slutet av kursen. Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen ska grundas på samma kurslitteratur.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.


Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Fagerlund, Birgitta, och Lillemor Moqvist
 • Titel: Låt barnen skapa: språkutveckling genom bilder
 • Förlag: Hallgren och Fallgren, Stockholm
 • Upplaga: 2010
 • Kommentar: 250 s.ISBN 9789173828451
 • Författare/red: Frid, J & Nilsson, K
 • Titel: Intro - skapa: bild, färg och form.
 • Förlag: Didacta, Malmö
 • Upplaga: 2008
 • Författare/red: Frid, Johan
 • Titel: Intro Bild: [skapa, kommunicera, förstå]
 • Förlag: Didacta, Malmö
 • Upplaga: 2002
 • Kommentar: 312 s.ISBN 91-88548-03-1
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen- för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
 • Upplaga: 2011
 • Webbadress: www.skolverket.se/publikationer?=2698
 • Kommentar: 45 s.ISBN: 9781186529604
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
 • Upplaga: 2011
 • Webbadress: www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894
 • Kommentar: Kan laddas ner som pdf 978-91-38325-41-4281 s.
 • Författare/red: Statens Medieråd
 • Titel: Könsnormer i bildspråket.
 • Upplaga: 2017
 • Kommentar: https://statensmedierad.se/publikationer/nohate/konsnormeribildspraketintroduktion.2632 .html
 • Författare/red: Åhall, M
 • Titel: Lärarens guide till bild: teori, praktik, bedömning.
 • Förlag: Natur & kultur, Stockholm
 • Upplaga: 2017
 • Författare/red: Åsén,G (red)
 • Titel: Bildundervisning och lärande genom bilder.
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Upplaga: 2017
Övrig information
I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på avdelningen. Resultatet återkopplas till studentgruppen och studentkåren. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod BD005G.