Teknisk fysik GR (B), Programmering för tillämpningar i teknisk fysik, 3 hp | miun.se

Teknisk fysik GR (B), Programmering för tillämpningar i teknisk fysik, 3 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Teknisk fysik GR (B), Programmering för tillämpningar i teknisk fysik, 3 hp

Engineering Physics BA (B), Programming for Applications in Engineering Physics, 3 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TF001G
 • Ämne huvudområde: Teknisk fysik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Programmering för tillämpningar i teknisk fysik
 • Högskolepoäng: 3
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2020-09-01
 • Fastställd: 2020-10-12
 • Senast ändrad: 2020-10-12
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-01

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska tränas i att använda programmering som ett verktyg för att lösa, visualisera och undersöka en fysikalisk problemställning. Utifrån en given problemställning applicerar studenten kunskaper och färdigheter från tidigare kurser inom programmering och numeriska metoder. Studenten väljer självständigt en numerisk metod för lösningen av problemet och skapar ett program med grafiskt gränssnitt som möjliggör undersökning av relevanta parametrar.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna
- välja och implementera en lämplig numerisk metod för lösning av en given teknisk problemställning.
- skapa ett program med grafiskt gränssnitt för att undersöka inverkan av relevanta modellparametrar.
- redovisa metodval och implementering muntligt och skriftligt.

Innehåll

Formulering av tekniska problem i matematisk form; val av lämplig numerisk metod; implementering av numerisk metod i ett högnivåprogrammeringsspråk för lösning av linjära eller icke-linjära ekvationer/ekvationssystem; inhämtning av modellparametrar och visualisering av lösningen i ett grafisk gränssnitt; bedömning av lösningen och dess begränsningar.

Behörighet

Datateknik GR (A), Introduktion till programmering, 6 hp, och Matematik GR (A), Numeriska metoder med MATLAB, 6hp, samt sammanlagt minst 24 hp i ämnena fysik och elektroteknik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i projektform med stöd av introducerande föreläsningar och handledning.

Undervisning kan ske på svenska eller engelska.

Examination

I101: Skriftlig projektdokumentation, Skriftlig inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M101: Muntlig redovisning, Muntlig redovisning, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som ET111G.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: George Lindfield, John Penny
 • Titel: Numerical Methods Using MATLAB
 • Förlag: Academic Press

Sidan uppdaterades 2022-07-14