Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Sociologi GR (A), Kvalitativ metod, 7,5 hp

Sociology BA (A), Qualitative Methods, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO093G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Kvalitativ metod
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-11-07
 • Fastställd: 2020-06-03
 • Senast ändrad: 2020-06-03
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Syftet med kursen är:
- att introducera sociologiska kvalitativa metoder
- att introducera grundläggande sociologisk metodologi
- att möjliggöra användning av sociologiska metoder i kvalitativ forskning

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
- genomföra insamling av olika typer av kvalitativa data
- genomföra analys av kvalitativa data
- redogöra för användningen av olika kvalitativa metoder
- beskriva och jämföra vetenskapsteoretiska utgångspunkter

Innehåll

Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter om forskningsprocessens olika delar med inriktning mot kvalitativ analys och tolkningsmetoder. Kursen innehåller: metodologi, teoretiska utgångspunkter för kvalitativ sociologi, observationer och intervjuer, analys av kvalitativa material.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier med grupparbeten och individuella uppgifter.

Examination

1000: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examinationen sker löpande under kursens gång genom individuella skriftliga uppgifter och seminarier.

Betygskriterier:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Överlappar delvis med SO001G, SO070G, SO092G, SO098G och SO099G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Arsel, Zeynep
 • Artikeltitel: Asking Questions with Reflexive Focus: A Tutorial on Designing and Conducting Interviews
 • År/Volym/nr/sidor: Journal of Consumer Research
 • Tidskrift: 2017/44/4/s. 939-948
 • Författare: Braun, Virginia & Clarke, Victoria
 • Artikeltitel: Using thematic analysis in psychology
 • År/Volym/nr/sidor: Qualitative Research in Psychology
 • Tidskrift: 2006/3/2/s. 77-101
 • Författare: Burawoy, Michael
 • Artikeltitel: The Extended Case Method
 • År/Volym/nr/sidor: Sociological Theory
 • Tidskrift: 1998/16/1/s. 4-33
 • Författare: Hallett, Ronald E & Barber, Kristen
 • Artikeltitel: Ethnographic Research in a Cyber Era
 • År/Volym/nr/sidor: Journal of Contemporary Ethnography
 • Tidskrift: 2014/43/3/s. 306-330
 • Författare/red: Merriam, Sharan B. & Tisdell, Elizabeth J.
 • Titel: Qualitative Research. A guide to design and implementation
 • Förlag: Jossey-Bass/Wiley
 • Upplaga: Senaste upplagan