Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Sociologi GR (A), Sociologi och Genus, 30 hp

Sociology BA (A), Sociology and Gender, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO099G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Sociologi och Genus
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-12-05
 • Fastställd: 2020-02-20
 • Senast ändrad: 2020-02-20
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att:
- introducera sociologiska begrepp, teorier och metoder
-studenterna skall skaffa sig grundläggande kunskaper om hur feministiska frågeställningar och teoribildning diskuterat, kritiserat och bidragit till att utforska komplexa maktrelationer och spänningar mellan kön, klass, ras/etnicitet och sexualitet.
- ge studenten möjlighet att tillämpa dessa kunskaper på aktuella händelser.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

för delkurs 1, Sociologisk introduktion
- redovisa sociologins grundläggande begrepp och teoribildning,
- beskriva sociologiska och socialpsykologiska utgångspunkter för
förståelsen av samhällsfenomen och förändringar i det moderna samhället,

för delkurs 2, Sociologisk metod (kvalitativ)
- genomföra en mindre kvalitativ studie, inklusive insamling och analys av
kvalitativa data
- redogöra för användningen av olika kvalitativa metoder
- beskriva och jämföra vetenskapsteoretiska utgångspunkter

för delkurs 3, Ålder, sexualitet och livslinjer
- ha tillägnat sig en medvetenhet om livslinjernas sexuella och genuspräglade dimensioner
-på ett elementärt vetenskapligt sätt resonera om hur genus och sexualitet görs i relation till ålder och åldrande.
-applicera de aktuella teorierna på samhällsfenomen och kulturell produktion

för delkurs 4, Feministisk teori och intersektionalitetsdebatt
- redogöra för de teoretiska grunderna för dagens debatt kring intersektionella genusperspektiv
- kritiskt granska vetenskaplig kunskapsproduktion och aktuell samhällsdebatt

Innehåll

Delkurs 1. Sociologisk introduktion, 7,5 hp
(Introduction to Sociology 7, 5 credits)
Målet med kursen är att introducera de sociologiska idétraditionerna med dess grundläggande begrepp och teoribildningar med inriktning på sociologi som en möjlighet att förstå det moderna samhället. Innehållet kretsar kring:
- grundläggande begrepp och teoribildningar inom sociologi och socialpsykologi
- sociologiska och socialpsykologiska utgångspunkter för förståelsen av det
moderna samhället
- samhällsfenomen och förändringar.

Delkurs 2. Sociologisk metod, (kvalitativ) 7,5 hp
(Sociological methods 7,5 credits)
Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter om forskningsprocessens olika delar med inriktning mot kvalitativ analys och tolkningsmetoder. Kursen innehåller: metodologi, teoretiska utgångspunkter för kvalitativ sociologi, fältarbete, observationer och intervjuer, analys av kvalitativa material.

Delkurs 3: Ålder, sexualitet och livslinjer, 7,5 hp
(Age, sexuality and course of life 7, 5 credits)
Momentet fokuserar på samtida feministisk debatt samt hur genus är relaterat till andra sociala dimensioner och livslinjer. Kursen ger grundläggande kunskaper om hur genus interagerar med andra maktrelationer så som ålder, sexualitet, etnicitet och klass samt vilka konsekvenser detta får i relation till människors livsvillkor i det moderna samhället.

Delkurs 4. Feministisk teori och intersektionalitetsdebatt, 7,5 hp
(Feminist theory and debates on intersectionality 7,5 credits)
Kursen tar sin utgångspunkt i samtida feministisk debatt där begrepp som kön,
genus och jämställdhet problematiseras i relation till andra maktordningar som
ras/etnicitet, klass och sexualitet. Vidare exemplifieras hur sådana sammanvävda
maktanalyser används i aktuell forskning. Träning i att använda ett integrerat
maktperspektiv i analys och granskning av forskning ingår.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt självständigt arbete via en digital lärplattform.

Examination

1000: Sociologisk introduktion, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2000: Sociologisk metod (kvalitativ), 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

3000: Ålder, sexualitet och livslinjer, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

4000: Feministisk teori och intersektionalitetsdebatt, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examinationen sker löpande under kursens gång genom individuella skriftliga uppgifter.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Johansson, Thomas & Lalander, Philip
 • Titel: Vardagslivets socialpsykologi
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lindgren, Simon
 • Titel: Sociologi 2.0 - Samhällsteori och samtidskultur
 • Förlag: Gleerups
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Månsson, Per
 • Titel: Båten i parken
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 2
 • Författare/red: Ahrne, Göran & Svensson, P.
 • Titel: Handbok i kvalitativa metoder
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Arvatstson, Gösta m.fl.
 • Titel: Etnografiska observationer
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Bjereld, Ulf, Demker, Marie & Hinnfors, Jonas
 • Titel: Varför vetenskap?
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Trost, Jan
 • Titel: Kvalitativa intervjuer
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 3
 • Författare/red: Ambjörnsson, Fanny & Maria Jönsson (red)
 • Titel: Livslinjer. Berättelser om ålder, genus och sexualitet,
 • Förlag: Makadam
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Connell, Raewyn.
 • Titel: Masculinities
 • Förlag: University of California Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Liliequist, Marianne & Karin Lövgren (red)
 • Titel: Tanten, vem är hon? En (t)antologi
 • Förlag: Boréa
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Sohl, Lena
 • Titel: Att veta sin klass. Kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige
 • Förlag: Atlas Akademi
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 4
 • Författare/red: Brah, Avtar. & Phoenix, Ann.
 • Titel: Ain’t I a Woman? Revisiting Intersectionality
 • Förlag: Journal of International Women Studies
 • Upplaga: 2004 Vol. 5:3:75-86
 • Författare/red: En av Högskoleverkets genusforskningsserie inom ett av studenten valt vetenskapsområde.
 • Författare/red: En avhandling med genusperspektiv inom ett av studenten valt vetenskapsområde.
 • Författare/red: Fahlgren, Siv & Sawyer, Lena
 • Titel: The power of positioning: On the normalisation of gender, race/ethnicity, nation and class positions in a Swedish social work textbook
 • Förlag: Tidskrift: Gender and education
 • Upplaga: 2011, 23 (5), 535548
 • Författare/red: Fahlgren, Siv et al
 • Titel: Ambivalenser och maktordningar: feministiska läsningar av nyliberalism
 • Förlag: Makadam
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lundberg, Anna & Werner, Ann
 • Titel: Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap
 • Förlag: Nationella sekretariatet för genusforskning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Mattsson, Katarina
 • Titel: Genus och vithet i den intersektionella vändningen
 • Förlag: Tidskrift för genusvetenskap , Tema vithet
 • Upplaga: 12, 2010
Till samtliga moment kan artiklar tillkomma och/eller bytas ut enligt lärares anvisning.
Övrig information
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med SO070G, Sociologi GR (A), Sociologi och Genus, 30 hp eller GE011G, Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp eller GE021G, Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp.

Kursen överlappar även delvis med SO001G, Sociologi GR (A), 30 hp, SO098G, Sociologi GR (A), 30 hp och SO092G, Sociologi GR (A), 30 hp.