Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Kursplan för Medicinsk vetenskap AV, Diabetes Mellitus I, 15 hp

Medical Science MA, Diabetic Mellitus I, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MV050A
 • Ämne huvudområde: Medicinsk vetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Diabetes Mellitus I
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 100%
 • Ansvarig institution: Omvårdnad
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2020-02-05
 • Senast ändrad: 2020-02-05
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursens syftar till att verksamma sjuksköterskor skall tillägna sig fördjupade kunskaper om diabetes och de villkor och faktorer som påverkar patienten i det dagliga livet samt inhämta fördjupade kunskaper i omvårdnad och behandling av personer med diabetes.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för patofysiologin vid diabetes typ 1 och typ 2
- beskriva och förklara förekommande läkemedelsgrupper och
verkningsmekanismer samt dess användning
- visa kunskap om diagnostiska metoder
- visa fördjupade kunskaper i diabetessjukdomen, dess omvårdnad, behandling
samt psykosociala faktorers betydelse
- analysera och tillämpa ett genomtänkt etiskt och professionellt förhållningssätt
med förståelse för genus och kulturskillnader
- tillämpa och reflektera över olika kommunikationsstrategier vid information och
undervisning av den enskilda patienten
- tillämpa och reflektera över evidens och aktuell forskning i ämnet
- beskriva, analysera och motivera strategier för primär -och sekundär prevention.

Innehåll

- människosyn och etik
- hälsa
- att leva med diabetes
- kommunikation och interaktion
- hälsopedagogik
- patofysiologi
- behandling vid diabetes
- komplikationer vid diabetes
- diabetes och graviditet
- diabetes hos barn och ungdom
- egenvård

Behörighet

Utbildning till sjuksköterska, oftalmologassistentutbildning eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp.
Undervisningsformerna är föreläsningar, litteraturstudier och seminarier.
Obligatorisk närvaro vid seminarier och examinationer.

Examination

1000: Tentamen, Salstentamen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2000: Seminarium-Poster, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination kan ske i form av muntliga och skriftliga tentamina.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.


Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Agardh, C-D,. Berne, C. & Östman, J.
 • Titel: Diabetes
 • Förlag: Almqvist & Wiksell
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Backman,J.
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Hanås, R
 • Titel: Typ I diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplanan
 • Författare/red: Klang Söderkvist, B. (red)
 • Titel: Patientundervisning
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lepp, M., Leksell, J,. (Red)
 • Titel: Vårdpedagogik, Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Nyström, F.H., Nilsson, P.M. (Red:)
 • Titel: Diabetes och metabola syndromet
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Polonsky, W.
 • Titel: Diabetes hela livet
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Socialstyrelsen
 • Titel: Nationella riktlinjer för diabetes vård
 • Webbadress: www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordiabetesvarden
 • Författare/red: Socialstyrelsens författningssamling. SOSFS 1994:22
 • Titel: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Behörighet att förskriva förbruksningsartiklar m..
 • Förlag: Socialstyrelsen
 • Upplaga: -
 • Författare/red: Wikblad, K. (Red). Omvårdnad vid diabetes
 • Titel: Omvårdnad vid diabetes
 • Förlag: Studentlitteratur
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Övrig information
Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod MV021A.