Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Litteraturvetenskap AV, Examensarbete, 30 hp

Comparative Literature MA, Degree Project, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI019A
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Examensarbete
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: A1E - Kursen ligger på avancerad nivå och innehåller examensarbete för magisterexamen.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-12-12
 • Fastställd: 2020-02-24
 • Senast ändrad: 2020-02-24
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursen syftar till att uppöva den studerandes förmåga till självständigt litteraturvetenskapligt skrivande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande
- visa förmåga att självständigt och kritiskt formulera och diskutera
litteraturvetenskapliga frågeställningar och problem
- visa förmåga att inom ramen för en magisteruppsats genomföra
en större självständig litteraturvetenskaplig forskningsuppgift.

Innehåll

Litteraturvetenskapligt skrivande och därmed förknippade teori- och metodfrågor.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C) i huvudområdet litteraturvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

M100: Magisteruppsats, Examensarbete, 30,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Underlag för examinationen är den färdiga examensarbetet/självständigt arbetet, som av författaren framläggs och försvaras vid en uppsatsventilering, aktivt deltagande i övriga seminarier och uppsatsventileringar på kursen samt genomförandet av en obligatorisk opponentuppgift.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Studerande som underkänts minst två gånger på kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns särskilda skäl mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Lathund för doktorander och uppsatsförfattare, red. Marie-Christine Skuncke och Eric Johannesson
 • Förlag: Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala
 • Upplaga: 1995 eller senare
Required literature
Lathund för doktorander och uppsatsförfattare, ed. Marie-Christine Skunke and Eric Johannesson, Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 1995, or a comparable manual Written in English.
Övrig information
Kursen ingår i Magisterutbildning med inriktning litteraturvetenskap, 60 hp.
Kursen LI019A, Litteraturvetenskap AV, Magisteruppsats, 30 hp kan inte ingå i samma examen som LI005A, Litteraturvetenskap AV, Magisteruppsats, 30 hp.