Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Kursplan för Datateknik GR (A), Webbutveckling I, 7,5 hp

Computer Engineering BA (A), Web Development I, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT057G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Webbutveckling I
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2009-04-21
 • Senast ändrad: 2020-03-27
 • Giltig fr.o.m: 2020-07-01

Syfte

Kursens övergripande mål är att kunna skapa en användbar webbplats som klarar W3C:s valideringskrav och följer dess grundprinciper, samt att ge förståelse för interaktionen mellan webbservrar och webbläsare.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- beskriva hur webbläsare kommunicerar med webbservrar för att presentera webbsidor.
- designa och skapa användbara webbplatser som följer gängse standard.
- grunderna i HyperText Markup Language (HTML) –kodning.
- använda sig av stilmallar för utveckling av enhetlig layout på webbplatsen.
- förklara hur webbsidor länkas samman till en webbplats.
- kunna skapa och använda mindre omfattande lösningar utvecklade i Javascript för att skapa interaktion och dynamik för webbplatser

Innehåll

Kursen omfattar i huvudsak momenten:
- En introduktion till grundläggande begrepp inom datakunskap samt datakommunikation med fokus på http och ftp.
- Struktur, hur kan en webbsida och webbplats struktureras.
- Användning av tabeller, ramar, lager, formulär m.m.
- HTML
- Bakgrund till HTML.
- Översikt av HTMLstandarden.
- Strukturering av HTMLdokument.
- Validering av HTMLdokument.
- Tillämpning av stilmallar.
- Begrepp inom CSS (Cascading Style Sheets).
- Tekniker för positionering, layout och formgivning.
- Validering av CSSdokument.
- En introduktion till utveckling med Javascript för att kunna skapa interaktiva och dynamiska webbplatser.
- Introduktion till lagstiftning kring webbpublicering samt upphovsrättsfrågor vid publicering av bild och text.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

L109: Laboration 1, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L209: Laboration 2, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L309: Laboration 3, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L409: Laboration 4, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P109: Projekt, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Jon Duckett
 • Titel: Web Design with HTML, CSS, JavaScript and Jquery Set
 • Förlag: WILEY
 • Upplaga: Utgiven 2014-07
 • Kommentar: ISBN 9781118907443, set bestående av två böcker
Övrig information
Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DTEA47, DT110G eller DT025G.