Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Kursplan för Datavetenskap GR (B), Informationssystemutveckling, 7,5 hp

Computer Science BA (B), Software Engineering, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DV020G
 • Ämne huvudområde: Datavetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Informationssystemutveckling
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2009-07-03
 • Senast ändrad: 2020-03-27
 • Giltig fr.o.m: 2020-07-01

Syfte

Kursen ger studenten grundläggande förståelse för systemutvecklingsprocessen och olika systemutvecklingsmodeller. Detta innefattar kvalitetsaspekter, dokumentation och verktyg för systemutveckling. Syftet är att studenten efter kursen skall kunna deltaga i systemutvecklingsprojekt som en kunnig användarrepresentant.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska du kunna:
- beskriva och redogöra för metoder inom informationssystemutveckling,
- beskriva och tillämpa tekniker för kravfångs,
- rita och läsa UML-diagram,
- beskriva användargränssnitt,
- redogöra för kvalitet och arkitektur vid informationssystemsutveckling.

Innehåll

- Metoder för informationssystemutveckling t,ex objektorientering och agilt
- Tekniker för kravhantering
- UML
- Användargränssnitt
- Kvalitet och arkitektur
- Tillämpningsuppgift

Behörighet

Datavetenskap GR (A), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Kursen ges över Internet och har inga fysiska sammankomster. Tillgång till webbkamera och headset krävs.

Examination

P109: Projekt, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

X109: Examination, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Gustavsson, T.
 • Titel: Att arbeta med systemutvecking
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2019 eller senare
 • Författare/red: Wiktorin, L
 • Titel: Utveckling av IT-system
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2018 eller senare

Referenslitteratur

 • Författare/red: Eriksson, U.
 • Titel: Kravhantering för IT-system
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2008 eller senare
Övrig information
Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DVAB03 eller DV011G.